Fylkeskommunen

Samfunnsutvikler i nord - regionreformen

Arbeiderpartiet mener at oppgaver skal løses nært folk. Da trenger vi et regionalt forvaltningsnivå.  Det regionale nivået skal ha sterk folkevalgt styring. Gjennom fylkeskommunen vil vi sikre gode oppvekstsvilkår, vekst og bolyst i vår egen region, på våre premisser og som ivaretar våre særtrekk.

Vi mener det folkevalgte regionale nivået skal ha en nøkkelrolle i å stake ut kursen for regionen vår. Fylkeskommunen skal være navet som knytter sammen privat sektor, kompetansemiljøer, kulturlivet og lokalsamfunnet, for å sikre en positiv samfunnsutvikling.

Arbeiderpartiet sentralt og i de to fylkene har vært mot tvangssammenslåing av Troms og Finnmark. Befolkningen i Finnmark ga gjennom folkeavstemmingen klart mandat til arbeidet med å snu tvangsvedtaket. Arbeiderpartiet vil gjennomføre Stortingets vedtak selv om man er uenig i det. Vi vil fortsatt arbeide politisk mot Stortinget for å få opphevet vedtaket om tvangssammenslåing. Finnmark og Troms skal bestå som egne valgkretser til Stortinget, som i dag.

Å slå sammen to fylker til ett, medfører usikkerhet og utfordringer i forhold til fordeling av arbeidsplasser, politisk og administrativ beslutningsmyndighet. Arbeiderpartiet garanterer at ingen skal miste jobben, eller måtte endre arbeidssted som følge av regionreformen. Vi ønsker at de to fylkene skal få like muligheter til politisk makt og representasjon. Derfor skal det være like mange på valglista fra hvert fylke, og i et framtidig fylkesråd garanterer vi at det skal være like mange fra begge fylkene.

Tromsø skal være det nye fylkets hovedstad, men administrativ beslutningsmyndighet skal fordeles, og det skal tas særlig hensyn til Finnmark. De fleste fylkeskommunale arbeidsplasser finnes utenfor Vadsø og Tromsø, slik vil det også være i framtiden. Vi vil balansere behovet for å ha et organisatorisk hensiktsmessig og tydelig hovedsete opp mot hensynet til å ta hele fylket i bruk. Vi mener at en parlamentarisk styreform gir best grunnlag for å fordele politisk og administrativ beslutningsmyndighet.

Mange er usikre på om regionreformen vil medføre endringer og reduksjon i tjenestetilbudet, eksempelvis videregående skoler og kollektivtilbud. Arbeiderpartiet går til valg på at den desentraliserte skolestrukturen i Troms og Finnmark skal bevares. Ingen skoler skal legges ned. Vi vil også beholde dagens tannhelse- og kollektivtilbud.

Arbeiderpartiet mener at Finnmarks innbyggere skal beholde råderetten over og avkastning fra Finnmarkseiendommen. Utnevning av medlemmer til styret i Finnmarkseiendommen og en eventuell utdeling av utbytte skal overføres til et eget organ sammensatt av representanter oppnevnt av kommunene i Finnmark. Når det gjelder Troms Kraft As, skal selskapet ikke avhendes og utbytte skal øremerkes tiltak i Troms. Dersom tvangssammenslåingen reverseres, skal hele eierskapet av Troms kraft AS gå tilbake til Troms fylke.

Gjennom Stortingsmeldingen «Oppgaver til nye regioner» vil fylkeskommunen få flere verktøy for samfunnsutvikling. Meldingen svarer på ingen måte til forventningene om betydelig overføring av makt og myndighet. Arbeiderpartiet vil kjempe for videre overføring av statlig ansvar og midler, slik at befolkningen i Troms og Finnmark kan gis enda sterkere kontroll og myndighet over egne ressurser, utvikling og egen fremtid.

I denne sammenheng vil Arbeiderpartiet følge opp Stortingets løfter om at det skal tas særskilt hensyn til Vadsø.

Vi er en region med store ressurser som gir oss unike muligheter. For Arbeiderpartiet er det et hovedmål at det skal skapes vekst og utvikling i hele området. Fylkeskommunen skal være en motor i samfunnsutviklingen både i bygd og by.

Ungdommen er framtida, og derfor svært viktige når ny kultur og det nye fylket skal bygges. Arbeiderpartiet vil at en ambisiøs satsing på ungdom skal være gjennomgangstemaet i programmet. Vi vil videreføre og videreutvikle ungdomssatsingen etter modell av Ung i Troms.

Er du enig med Troms Arbeiderparti om Fylkeskommunen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker