- Kysten reiste seg, og regjeringa tapte

Flertallet på Stortinget er tydelig: Fisken skal fortsatt være fellesskapets ressurs.

original_1478641542_4477465

- Vi er svært glade for at regjeringas forsøk på å svekke leveringsplikta endte med et mageplask. I dag har Stortinget sagt nei til liberaliseringa fra Sandberg. Kysten reiste seg, og regjeringa tapte, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen.

Sammen med representant Tove Karoline Knutsen har de engasjert seg mot forslagene om å endre leveringsplikten og deltakerloven.

Næringskomiteen torsdag avga innstilling til sjømatindustrimeldingen. Det ikke er flertall for å gjøre endringer i leveringsplikten nå, og det skal settes ned en kommisjon med et bredt mandat. Kommisjonen skal komme med konkrete anbefalinger som ivaretar intensjonen i pliktene om en samfunnsmessig god løsning som bidrar til lønnsomhet i både flåten og industrien, samtidig som den bidrar til bosetting og sysselsetting i kystdistriktene. Regjeringspartiene har her snudd, så det er en samlet komite som stiller seg bak merknadene og mandatet til kommisjonen

- Fisken er felleskapets ressurs. Den skal bidra til verdiskaping og arbeid langs hele kysten. Derfor er dette et viktig vedtak, der flertallet på Stortinget også sier nei til å uthule deltakerloven, sier Tove karoline Knutsen.

Komiteen har samlet seg om en rekke forslag som er viktige for kysten. Henriksen og Knutsen er svært fornøyd med Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for en rekke viktige prinsipper i fiskeripolitikken. Ikke minst for at flertallet i komiteen er så tydelige på at «grunnlovene» i fiskeripolitikken ligger fast, med deltakerloven og fiskesalgslagsloven.

- Ap har også bidratt til å få på plass flere gode tiltak som skal bidra til økt lønnsomhet i sjømatindustrien, som

kvotefleksibilitet mellom år i torskefiskeriene, strategi for helårs arbeidsplasser i fiskeindustrien, strategi for bruk av restråstoff og biprodukt, og insentivordning for ilandføring av hele fisken, sier Knutsen.

En samlet komite slår også fast at det ikke skal gjøres endringer i strukturpolitikken eller kvotesystemet for fiskeflåten før Eidesen-utvalget har avgitt sin innstilling høsten 2016.

- Dette innebærer blant annet at et samlet Storting går imot at fiskeriministerens omstridte instruks om kvotegrunnlag og fartøykvoter iverksettes nå, sier Henriksen.