- La de som kommer få delta i arbeidslivet

Troms Arbeiderparti mener asylsituasjonen krever lederskap slik at integreringen blir vellykket. – De som har rett til beskyttelse vil bli en stund. Da må vi sørge for at de integreres i samfunnet gjennom arbeidslivet, sier leder Cecilie Myrseth.

original_1478641428_733386

Krig, konflikt, klimaendringer og fattigdom har nå ført til det største antall flyktninger verden har sett. Situasjonen stiller store krav til verdenssamfunnets evne til skape fred og utjevne økonomiske forskjeller, og til å avhjelpe flyktningenes prekære situasjon. Det stiller også Norge på prøve. Norge har forutsetninger for å håndtere denne oppgaven, og skal ta sin del av ansvaret. Det krever at vi gjør kloke valg nå.

For alle ordførere, kommunestyrerepresentanter, fylkestingsrepresentanter, mottaksapparat, bedrifter og frivillighet er det viktig å vite hvilken politikk man skal forholde seg til. Troms Ap ber derfor alle partier på Stortinget om å bidra til et bredt forlik som gir forutsigbarhet og fasthet i en uoversiktlig situasjon.

Mottak

Det er avgjørende å kapasiteten for mottak, rask saksbehandling, bosetting og integrering er tilpasset det store antallet som kommer. Det er nødvendig å se på alle mulige forenklinger i registrering og mottak av flyktninger, tiltak for å få ned saksbehandlingstider og forbedringer som kan korte ned tiden fra ankomst til bosetting.

- Rask saksbehandling er også viktig for å avklare hvem som har et beskyttelsesbehov og rett til opphold i Norge og hvem som ikke har det. UDI må ha tilstrekkelig med ressurser, og sikre bedre dialog med vertskommunene når nye asylmottak skal etableres, understreker Myrseth.

Prognosene for neste år er 33 000 nye asylsøkere til Norge. Troms Arbeiderparti mener det må lages beredskap også for langt høyere ankomster dersom de høyeste anslagene skulle slå til.

- Anbudsregelverket må endres. Det må legges aktivt til rette for at flere kommuner og ideelle organisasjoner kan drive mottak i egen regi, og innkjøp til mottak og nyankomne bør i størst mulig grad kan skje lokalt. Det må være en sammenheng mellom muligheten til å ta utbytte for eierne og forholdene på mottaket. Ap foreslår å opprette et uavhengig tilsyn av asylmottakene i regi av fylkesmannen, sier Myrseth.

Gjør din plikt, krev din rett

Troms Arbeiderparti mener det både er muligheter og utfordringer knyttet til innvandring. Innvandring gir oss nye impulser, arbeidskraft og innbyggere til lokalsamfunn som trenger det.

Samtidig kan innvandring utfordre den norske modellen hvis vi ikke lykkes med å inkludere innvandrerne i arbeidslivet, dersom organisasjonsgraden går ned, det oppstår press på lønninger og opparbeidede standarder i arbeidslivet – eller hvis innvandrerkvinner ikke oppnår samme grad av yrkesdeltakelse og likestilling som majoriteten. Det er viktig at vi fra ankomst i Norge er tydelige på alles plikt til å bidra, blant annet gjennom deltakelse i introduksjonsprogram og norskopplæring.

- Vårt hovedfokus må være å inkludere flyktningene i det ordinære arbeidslivet så fort som mulig. Hvis man ikke vil delta i aktivitet eller arbeid på grunn av religion eller fordi man ikke kan forholde seg til grunnleggende verdier i det norske samfunnet, så skal ikke fellesskapet betale for ditt livsopphold, sier Myrseth.

Kommuneøkonomi

Troms Arbeiderparti mener kommunene må settes i stand til å løse oppgaven med bosetting uten å måtte kutte i skole, helse og omsorg. Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene sikres tilstrekkelig med ressurser til å følge opp nyankomne, evt opprette ekstra mottaksklasser, tilstrekkelig kapasitet i videregående opplæring og ekstra kapasitet i norskopplæringen. Det må også sikres kapasitet og kvalitet i helsetilbudet.

- Derfor må kommunesektorens frie inntekter økes, integreringstilskuddet styrkes, bedre kompensasjon for kommunale barnevernstiltak til enslige mindreårige asylsøkere, og innføre et basistilskudd til kommunene ved opprettelse av nye mottak, sier Myrseth.

Samtidig mener Troms Arbeiderparti at det er nødvendig med nye grep for å få bosatt flyktningene. Regjeringen og KS må utarbeide klare, gjensidige forpliktelser på vegne av statlige og lokale myndigheter som sikrer at man bosetter i tråd med behovet, og innenfor gjeldende tidsfrister. Avtalen må sikre en rettferdig fordeling mellom kommunene. Nye modeller for bosetting bør vurderes, heter det i en felles uttalelse.

Tidlig integrering

De som kommer til Norge skal bli møtt med en forventning om å bidra til det norske samfunnet, og settes i stand til å gjøre det. Det skjer ved at man lærer seg norsk, kommer seg i arbeid og deltar på dugnad, foreldremøter og i frivillig arbeid. Tida i asylmottaket må derfor være en periode for aktivisering, og ikke passivisering.

Norskopplæring for asylsøkere i mottak må videreføres. Ventetiden fra ankomst på ordinært mottak til norskopplæringen starter må kuttes. Vi vil at asylsøkere som har fått opphold, men som bor på mottak, skal ha mulighet til å begynne på de 600 timene de har rett og plikt til.

Barnehageplass er bra for barns språklige utvikling, og for å gjøre det mulig for foreldrene å lære seg norsk eller delta i andre aktiviteter. Derfor vil vi at alle barn i asylmottak skal ha barnehageplass. I dag er det forbeholdt 4- og 5-åringene.

Asylsøkernes kompetanse må kartlegges raskt. Utdanningssystemet må brukes for å gi de nyankomne nødvendig påfyll av kompetanse for å kunne utøve faget sitt i Norge. For å bygge opp under arbeidslinja vil vi ha nye kriterier som gjør det enklere å få midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknaden er til behandling.

- De som har rett til beskyttelse vil bli en stund. Da må vi sørge for at de integreres i samfunnet gjennom arbeidslivet, sier Myrseth.

På lag med frivilligheten

Frivillige lag og organisasjoner, frivilligsentraler og idretten er viktig et supplement og en merverdi til de offentlige tjenestene. Deltakelse i aktiviteter gir kjennskap og sosial og kulturell kompetanse. Frivillig arbeid er god arbeidstrening.

UDI må samarbeide med frivillige organisasjoner og at det settes av ressurser til dette i mottakene. Mange kommuner inviterer frivilligheten med i integreringsarbeidet. Det kan enda flere kommuner gjøre.

- Dette er en test for hele samfunnet vårt. Vi må ha en konstruktiv inngang til hvordan vi løser situasjonen, sier Myrseth.

Boligbygging

Aktiv boligpolitikk er en forutsetning for både en vellykka integrering og dekning av andre boligsosiale behov. Arbeiderpartiet mener det er behov for en kraftig styrking av boligpolitikken for å sikre nok boliger til alle som framover skal bosettes i hele landet.

For Arbeiderpartiet er boligbygging et politisk ansvar.

Regjeringas forsøk på å avlive Husbanken, ved å kutte i rammer, ordninger og innføre ny rentemodell, må stoppes. Det må bygges flere utleieboliger, og økte lånerammer i Husbanken. Det må settes klare mål for boligbyggingen. Troms Arbeiderparti mener at alle norske kommuner må utarbeide langsiktige og helhetlige planer for arealanvendelse, boligbygging og utvikling av infrastruktur basert på forventet befolkningsutvikling og kommunenes tomtetilgang.

Et enstemmig Troms Ap vil:

1. at Regjeringen styrker bemanningen ved grenseovergangene

2. at Regjeringen oppbemanner UDI, slik at man har tilstrekkelig kapasitet for rask og god saksbehandling av asylsøknadene.

3. at Regjeringen legger til rette for at flere kommuner og ideelle organisasjoner kan drive mottak i egen regi.

4. at Regjeringen sørger for at det stilles tydelige krav til kvalitet og kompetanse ved mottakene, slik at muligheten til å ta utbytte for eierne begrenses.

5. det opprettes et uavhengig tilsyn av asylmottakene i regi av Fylkesmannen

6. at Regjeringen sørger for at kommunene settes i stand til å løse oppgavene med bosetting uten å måtte kutte i Helse, Skole og Omsorg.

7. at det legges til rette for at asylanter kan få midlertidig arbeidstillatelse.