12 punkter for ny Nord-Norgepolitikk

Nord-Norge får ingen ny giv av en Nordområdemelding hvor det 77 ganger står at ulike tiltak skal vurderes. Landsdelen trenger konkrete tiltak for å snu befolkningsnedgangen. Vi må skape mer attraktive byer og vi må videreutvikle verdens mest moderne bygder. Da må vi ha tiltak, ikke fagre ord. Arbeiderpartiet har konkrete forslag som vil gi et løft i:

Kunnskap i nord

1. Vi vil løfte den nordnorske skolen. Det skal vi gjøre gjennom et skoleutviklingsprogram som skal gi støtte til kommunene og skolene slik at flere unger lærer mer og bedre.

2. Vi vil ha ei storstilt satsing på desentralisert utdanning, så flere kan ta utdannelse og etter- og videreutdanning nært der de bor, blant annet på Nesna.

3. Vi vil styrke de nordnorske universitetene, og gi dem særskilte oppdrag som forsking på klima og energi, verdiskaping og industrisatsing i nord. 

Nye jobber i nord

4. Vi har fantastiske naturressurser i nord, men det blir for få arbeidsplasser av dem. Vi vil styrke samfunnskontrakten slik at det blir stilt krav til flere jobber og større verdiskaping når fellesskapets ressurser tas i bruk, og at en større andel av inntektene ligger igjen i lokalsamfunnene. 

5. Industrien vår er verdens grønneste og har potensiale til å skape mange nye klimavennlige jobber. Vi vil utvikle et eget program for grønn industri som det følger penger med, og egne industriplaner for Norskehavet og Barentshavet slik at vi kan utnytte de nye mulighetene i havet, side om side med etablerte næringer.

6. Vi vil ha et nordnorsk katapultprogram for grønn innovasjon, med støtte til overgang fra idé til marked.

7. Vi vil gjøre Nord-Norge til vårt satsingsområde innen romteknologi med Andøya Space Center og Andøya Space Port som spydspiss. 

Bedre byer og bygder i nord

8. Vi vil sette av betydelig mer til både bredbånd og ladestasjoner på bygda. Vi har verdens mest moderne distrikter, men skal det være mulig å leve, jobbe og skape nye arbeidsplasser i distriktene, må infrastrukturen være på plass.

9. Vi sier nei til å legge ned statlige tjenestesteder, og vil at alle nye statlige arbeidsplasser skal etableres utenfor Oslo. Pandemien har lært oss at vi kan jobbe mye mer over nett, og da kan statlige arbeidsplasser bidra til flere karriereveier flere steder enn i de største byene.

10. Trygghet er viktig for alle, og vi blør ikke saktere i nord. Derfor vil vi stanse anbudene på nøkkelpersonellet i luftambulansen. Sammen med en storsatsing på bedre akuttmedisin, og forskriftsfesting av responstid for ambulansen, vil vi sikre bedre hjelp til alle – uansett hvor du bor.

Knytte landsdelen sammen

11. Vi vil knytte landsdelen sammen med resten av landet og verden. Fylkesveiene skal få et løft fordi mye av eksporten vår fra kyst til marked starter ved en fylkesvei.  Vi skal komme i gang med bygging av dobbeltspor på Ofotbanen, vi skal videreutvikle Nordlandsbanen med lav- og nullutslipp og har satt oss som mål å realisere Nord-Norgebanen.

12. Nord-Norge skal være først i verden på å bruke elektriske fly på kortbanenettet. Det vil kutte utslipp, skape jobbmuligheter, men også gi muligheter til langt hyppigere avganger enn i dag. 

Dette er de tolv viktigste punktene våre, og vi har flere. Vi vil skape et nytt Nord-Norge, med konkrete tiltak for spennende jobber, bedre utdanning og en ny giv i nord. Regjeringens oppsummering av vedtatt politikk skaper ikke noe nytt, og framstår bare som keiserens nye klær.

Bjørnar Skjæran - nestleder Ap og 1. kandidat Nordland Ap

Cecilie Terese Myrseth - 1. kandidat Troms Ap 

Runar Sjåstad - 1. kandidat Finnmark Ap