Bølger slår innover kystlandskapet, overskyet vær. Foto: Øivind Haug

Arbeiderpartiet vil gripe mulighetene i nord

Av Jonas Gahr Støre

– Norges viktigste strategiske satsingsområde er Nordområdene. Arbeiderpartiet mener at det er behov for ny giv i nordområdepolitikken. Den er vi klart til å skape, sier Jonas Gahr Støre.

Tirsdag fikk Jonas Gahr Støre overlevert Arbeiderpartiets nordområdeutvalgs forslag til ny nordområdepolitikken i Tromsø. Det siste året har et utvalg i partiet jobbet med å tydeliggjøre utfordringene og finne mulighetene som ligger i nord. Utvalget har vært ledet av stortingsrepresentant fra Troms Martin Henriksen.

- 2020-årene må bli nordområdenes tiår. Mye av det Norge skal leve av og få inntekter fra i framtida finnes i nord, samtidig som det er i nord Norge møter verden. Dette er den mest ambisiøse nordområdepolitikken noe parti har lagt fram, sier Henriksen.

Forslagene til Nordområdeutvalget blir nå videre diskutert i partiet før Ap skal vedta sitt valgprogram på landsmøtet neste år. 

– Norge trenger en ny nordområdepolitikk som har større ambisjoner, er nærmere folk og som satser på en grønnere framtid. Det mest sentrale i nordområdepolitikken det neste tiåret vil være å bygge kunnskap, skape nye arbeidsplasser av ressursene og løse klimakrisen. På den måten vil vi styrke nordområdenasjonen Norge, sier Støre.

– Vi må gripe mulighetene i nord. Hvis vi skal få flere unge til å ville bo og jobbe i nord må dagens politikk endres. Vi tar til orde for en rekke offensive satsinger for å snu sentraliseringa, gjøre det attraktivt å bo i nord og skape nye grønne jobber, sier Martin Henriksen.

Fem ambisjoner for nordområdene

 Vårt viktigste fredsprosjekt: En fredelig, regelstyrt utvikling der Norge tar lederskap sikrer rom for verdiskaping og trygghet både for folk her hjemme og i våre naboland. 

 Attraktivt å bo i nord: Gjennom å skape nye jobber og systematisk satsing på kunnskap skal nord være et attraktivt sted å bo og jobbe. 

 En stat som er tilstede, ikke trekker seg unna: Sentralisering må snus til utvikling, og mer kompetanse må bygges i nord. 

 Sentrum for grønn omstilling: Klimaendringene merkes sterkest i Arktis, men i nord er vi også godt posisjonert til å levere klimaløsninger. Vårt mål er å utvikle nordområdene til verdens mest bærekraftige region. 

 Skape mer fra våre felles ressurser: Vi vil skape flere arbeidsplasser - på havet, ved kysten og på land. Fellesskapets ressurser skal gi mer verdiskaping lokalt. 

Utvalget foreslår blant annet: 

 Et løft for densentralisert utdanning slik at flere kan ta utdanning nært hjemstedet.   Tiltak for å snu sentraliseringa, blant annet ved å innføre et «nærhetsprinsipp» som skal forplikte staten til å sikre tjenestene nært folk.  Sørge for at bruk av naturressursene i nord skal gi inntekter og arbeidsplasser lokalt. Realisere Nord-Norgebanen, og få et skikkelig faktagrunnlag inn i NTP.   Mer samarbeid med nabolandene i Arktis. 

Om dere ønsker å se hele framlegget finner dere en lenke her: https://www.youtube.com/user/arbeiderpartiet/videos

Jonas Gahr Støre i vandrehallen på Stortinget