Bærekraftig balanse mellom natur og næringer

Av Espen Barth Eide og Runar Sjåstad, Arbeiderpartiet

Det blir ikke oljeboring nord for grensen på 15 prosent isfrekvens i Barentshavet. Forvaltningen av naturressursene i havområdene våre skal skje i tråd med best tilgjengelig kunnskap og et tydelig føre-var-prinsipp. Samtidig sikrer vi forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten - og likebehandling, bærekraft og sameksistens mellom de ulike næringene i et viktig og sårbart havområde.

Arbeiderpartiet er fornøyd med å ha oppnådd bred enighet om en balansert forvaltningsplan som tar hensyn til sårbar natur og gir forutsigbarhet for havnæringene. Havnæringene har selv vært opptatt av å få forutsigbare rammer gjennom brede forlik, for å sikre arbeidsplasser og framtidig verdiskaping.

Arbeiderpartiet har i forhandlingene i Stortinget vært opptatt av at miljøfaglige råd skal ligge til grunn før det gis tillatelse til næringsvirksomhet i alle havområder. Fra politisk hold må vi forholde oss til at iskantsonen er et naturfenomen som strekker seg mellom isfritt og isdekket hav, og at denne i sin helhet er viktig for flere arter. Dette isrike området rommer et unikt økosystem og er et viktig matfat for plankton, fisk, sjøfugl, sel, isbjørn, og grønlandshval.

Kunnskapen om våre havområder har blitt styrket betraktelig gjennom de siste ti årene, slik at det faglige grunnlaget som ligger til grunn for forvaltningsplanene, er godt dokumentert gjennom forskning og overvåking.  De miljøfaglige rådene om hvor naturverdiene ligger, har vært tydelige, og det har gitt oss et godt faktagrunnlag for å kunne vurdere om et naturinngrep vil være bærekraftig. Så er det politikernes jobb å avveie hensynet mellom næringer og miljø, og næringene imellom, best mulig.

Norge har lange tradisjoner med å høste av naturressursene fra havet hvor de ulike næringsinteressene har eksistert side om side. Vi må bygge videre på disse erfaringene og videreutvikle rammer som sikrer både en bærekraftig ressursforvaltning og en fortsatt god sameksistens og likebehandling mellom næringene. Fram til neste oppdatering av forvaltningsplanen er det viktig å fortsette med den systematiske kunnskapsutviklingen.

Klimaendringene gjør at større deler av de nordlige havområdene som tidligere var is, nå blir til åpent hav. Med nye næringer som f.eks. havbasert vindkraft, mineralutvinning eller havbasert oppdrett, vil dette også medføre økt skipsfart. Derfor er det er viktig med tydelige avklaringer og forutsigbarhet om bruk av områdene, hvor hensynet til ulike interesser skal balanseres.

Alle som driver næringsvirksomhet med utgangspunkt i havet, må drive i tråd med føre-var prinsippet og ta hensyn til natur og miljø. Vi må basere forvaltningen av havområdene på kunnskap, og dette vil være avgjørende for sameksistensen mellom de ulike næringene som lever av å høste av havressursene.