Arbeid til alle er jobb nummer én!

Av stortingsrepresentant Cecilie Myrseth, medlem av Aps programkomité

I årene som kommer må vi skape tusenvis av nye arbeidsplasser hvis vi skal få hele folket i arbeid. Da trenger vi politisk lederskap som sammen med næringslivet bidrar til å skape ny industri og nye, trygge arbeidsplasser. Arbeiderpartiet ønsker å utvikle det vi har og legge grunnlaget for mye nytt.

De siste sju årene har de økonomiske forskjellene økt, eksporten til utlandet stuper, mer av velferden har blitt privatisert, og færre folk er i jobb. Dette er feil medisin for landet og vitner om mangel på retning og ledelse. Dette er resultatet av gammeldags høyrepolitikk på Erna Solbergs vakt.

I tillegg må vi håndtere en pandemi som truer arbeidsplassene til folk og velferdstilbudet deres i kommuner som sliter økonomisk. Og ikke minst setter klimakrisa oss på prøve når vi skal få til en rettferdig omstilling av samfunnet i klimavennlig retning.

Arbeiderpartiets nye programutkast gir løsningene på disse utfordringene. Vi vil gå en annen vei enn høyreregjeringen har bragt oss. Vi vil redusere forskjellene, styrke den offentlige velferdsstaten over hele landet og igjen gjøre arbeid til alle til jobb nummer én.

Grunnmuren i vår politikk er vissheten om at vi får til mer sammen enn hver for oss. Under koronakrisen så vi verdien av fellesskapet vårt og en sterk offentlig helsetjeneste. Vi så verdien av det organiserte arbeidslivet. Og vi ble minnet om at høy tillit til hverandre og sterk solidaritet med hverandre er Norge på sitt aller beste. Dette skal vi bygge videre på.

Arbeiderpartiet vil bygge bro mellom klimastreikeren og industriarbeideren. For de løsningene klimastreikeren roper på, er det industriarbeideren som skal skape i framtida. Vi skal bygge ny og klimavennlig industri på skuldrene til den eksisterende, og vi skal bruke våre store naturressurser. Da må vi styrke samspillet mellom statens muskler og det private næringslivets kreativitet, gjennom en aktiv næringspolitikk. Det gir arbeidsplasser, velferd og optimistiske lokalsamfunn over hele landet.

I årene som kommer skal nye virksomheter og industriområder skaffe Norge eksportinntektene vi trenger når oljeinntektene faller. De skal komme fra mineraler og batterier, fra hydrogen og metall, fra fisk og skog og fra verdensledende teknologi for å fange og lagre CO2. Vi har det beste utgangspunktet for å få det til: fornybar kraft, verdensledende kompetanse, dyktige fagarbeidere, høy produktivitet og en aktiv stat. Ikke minst skal vi bygge videre på det verdifulle trepartssamarbeidet som vi har i Norge mellom det offentlige, det private og fagbevegelsen.

Høyres reaksjoner på programmet har vært forutsigbare. De vil fortsette som de har gjort, tafatte og uten evne til å ta de grepene og den styringen som trengs for å bidra til å skape framtidas arbeidsplasser. Høyre ønsker ikke at staten skal ta en aktiv rolle for å bygge ny og framtidsretta industri, men overlate styringen til marked, børs og spekulanter. Høyre er ikke opptatt av å utjevne forskjeller og urettferdig fordeling mellom folk og mellom ulike deler av landet. I stedet for å utjevne forskjellene mellom folk er alltid Høyres første svar på alt: kutt i eller fjern formuesskatten, noe som vil skape 25.300 flere nullskatteytere. Dette i et land der de én prosent rikeste får rundt 20 prosent av alle inntekter i året, samtidig som de betaler mindre andel skatt enn en sykepleier. I stedet for å ruste opp våre felles sykehus, bygger Høyre aktivt opp under todelingen av helsevesenet ved å la privatklinikker suge helsepersonell og penger ut av felleskapets sykehus. Slik rykker de velstående og folk med gode helseforsikringer forbi i helsekøen – på bekostning av eldre og kronisk syke med sammensatte lidelser.

Slik vil ikke Arbeiderpartiet ha det. Vi sier nei til økte forskjeller og ja til et sterkere fellesskap som tar ansvar for verdiskaping, arbeidsplasser og felles velferd. Fordi, de store oppgavene løser vi best sammen!