Det skal bli lettere å få psykisk helsehjelp!

Av Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson Arbeiderpartiet.

Psykisk helse er en av denne regjeringens viktigste satsingsområder. I statsbudsjettet for 2023 bevilges det 300 millioner ekstra til tiltak innen psykisk helse og rus. Barn og unge skal få økt tilgang på lett tilgjengelig hjelp.  Samtidig øker vi kapasiteten for å trygge de sykeste pasientene.  

Altfor mange unge strever med psykiske helseutfordringer. For noen handler det om bekymringer, stress og press som leder til blant annet søvnløshet, angst og nedstemthet. For stadig flere kan dette være starten på mer langvarige og alvorlige psykiske helseutfordringer. Andelen barn og unge som blir diagnostisert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten har økt de siste ti årene. Særlig bekymringsverdig er utviklingen for jenter og unge kvinner.

Det er dramatisk. For dem det gjelder. For deres nærmeste. Og for hele samfunnet.

For å møte utfordringen har regjeringen i statsbudsjettet blant annet foreslått totalt 300 millioner til tiltak innen både psykisk helse og rus, hvorav rundt 100 millioner går til lavterskeltilbud. Det handler blant annet om en helsestasjon og skolehelsetjeneste som er der når en trenger det, oppsøkende arbeid som fanger opp sårbare barn og unge, og å få på plass trygge digitale tjenester der ungdom tør å søke hjelp.   Lykkes vi med å nå ut med gode forebyggende tiltak i enda flere kommuner, kan vi også motvirke en potensiell forverring enten det gjelder psykisk helse, rusproblemer – eller kanskje begge deler.

Samtidig som vi trapper opp forebyggingen, setter vi av 150 millioner øremerket for å øke antallet døgnplasser i psykisk helsevern. For noen alvorlig syke pasienter er det viktig med den tryggheten dette innebærer. Vi styrker også oppfølgingen til pårørende til pasienter med psykisk helse- og rusutfordringer.

Flere familier sliter nå med å få endene til å møtes. Den høye prisveksten rammer skjevt og er særlig krevende for barn som lever i familier som har minst fra før. Det er brutalt å vite at det er mye større risiko for psykiske lidelser hos barn av foreldre med lav inntekt. Å trappe opp innsatsen for å motvirke dette har aldri vært viktigere.

Barn og unge—og deres familier –  fortjener å bli hjulpet og løftet. Samfunnets bærekraft er helt avhengig av at vi ivaretar barn og unge på best mulig måte – slik at alle er i stand til å fullføre utdanning, komme seg i arbeid og ha muligheten til å leve gode og trygge liv. 

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Troms