En human og rettferdig migrasjons- og integreringspolitikk

Når Arbeiderpartiet nasjonalt nå skal utforme ny politikk på migrasjonsområdet er det viktig at denne politikken har en klar forankring i vårt sosialdemokratiske verdigrunnlag, og at den er basert på solidaritet med de som flykter. Vår flyktningpolitikk må være rettferdig og human. Den må forene stabile og langsiktige regler med en vellykket integrering, og den må basere seg på et internasjonalt samarbeid og regelverk.

Barn på flukt er en spesielt sårbar gruppe, både om de er på flukt sammen med familie, men ikke minst om de er på flukt alene. I saker som omhandler barn skal hensynet til barnets beste veie tungt.

Arbeiderpartiet i Troms vil føre en human asylpolitikk som tar imot de som trenger beskyttelsen mest. Norge skal også ta imot flyktninger som er handikappet og legge til rette for at også de blir godt integrert i samfunnet.

For anmodning om bosetting for 2018 ble det satt at det i hovedsak er kommuner med minst 5000 innbyggere som blir anmodet om bosetting av flyktninger. Det bør være kompetanse, erfaring og resultater som først og fremst avgjør hvilke kommuner som blir anmodet om bosetting av flyktninger, ikke innbyggertall.

Arbeiderpartiet i Troms krever:

At Norge ikke legger til rette for brudd på menneskerettigheter og flyktningkonvensjonen gjennom avtaler med tredjeland for å hindre at asylsøkere kommer til Norge.

At alle voksne og barn med beskyttelsesbehov i Norge blir ivaretatt.

Rimelighetsvilkåret ved internfluktvurdering i asylsaker må gjennomføres i tråd med FNs flykningekonvensjon.

At Norge ikke inngår, eller støtter, returavtaler med land som har grove brudd på menneskerettighetene.

At UNCHRs anbefalinger om hvilke flyktninger landene skal ta imot følges, og at mottakerland ikke kan sette krav til utdanning, arbeidserfaring og lignende.

At solidaritetspotten skal komme i tillegg til bistandsbudsjettet, ikke innenfor samme økonomiske ramme.

At enslige mindreårige asylsøkere og barnefamilier ikke gis midlertidig opphold.

At mindreårige asylbarn sine søknader prioriteres, og skal vurderes innen 3 måneder.

At Norge forplikter seg til å ta imot det antall kvoteflyktninger FNs høykommissær for flyktninger ber om, så langt det lar seg gjøre, samtidig som man ivaretar kommunenes muligheter til å opprettholde nødvendig kompetanse og arbeidsplasser knyttet til mottak og integreringsarbeid. Forutsigbarhet for kommunene er viktig i denne sammenhengen.

For anmodning om bosetting skal det være kompetanse, erfaring og resultater som først og fremst avgjør hvilke kommuner som blir anmodet om bosetting av flyktninger.

Uttalelse fra representantskapsmøte 24.11.2018