Energi - et samfunnsansvar

Energi - Et samfunnsansvar

Troms Arbeiderparti anser produksjon, distribusjon og omsetning av kraft som en basistjeneste i alle moderne samfunn. Energiproduksjon- og leveranse bør som hovedregel sikres gjennom offentlig heleide selskaper og hovedlinjene i kraftpolitikken skal være demokratisk styrt.

Troms Arbeiderparti er bekymret over de høye energiprisene som har preget deler av landet vårt det siste året, og i særdeleshet de siste månedene. Dette kostnadsnivået har påført både vanlige innbyggere i landsdelen, næringslivet og frivilligheten betydelige merutgifter.

Troms Arbeiderparti mener vi at vi må ta store grep sammen i felleskap, med en aktiv stat som tar initiativ for å få et rettferdig grønt skifte som kutter utslipp samtidig som vi skaper nye grønne arbeidsplasser. Vi trenger et grønt skifte med tiltak som er effektiv og slagkraftig og som ikke forsterker forskjellene i samfunnet, men som aktivt minsker de, samtidig som vi kutter i utslipp.

Hurdalsplattformen slår fast at: “Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Regjeringen vil at dette også i fremtiden skal være fortrinnet for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet.”

Troms arbeiderparti slutter seg til denne målsetningen og vil fremheve at dette er en særdeles viktig forutsetning for å lykkes med regjeringens nordområdestrategi, inklusive å skape ny næringsvirksomhet og industriarbeidsplasser i nord. Det nordnorske konkurransefortrinnet med nok og rimelig kraft må styrkes, slik at landsdelens potensiale for å sitte i førersetet av utviklingen av ny grønn industri kan realiseres.

Regjeringen nedsatte den 18. februar ny energikommisjon med følgende hovedmandat:

“Energikommisjonen skal vurdere hvordan Norges kraftforsyning på lang sikt vil påvirkes av energimarkeder i stor endring, perspektiver for forbruksutviklingen av kraft og det realistiske potensialet for ny samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon. Energieffektivisering skal være en viktig del av kommisjonens mandat. Kommisjonen skal vurdere utviklingen i forsyningssikkerheten for kraft, og legge Verneplan for vassdrag til grunn for arbeidet.”

Troms Arbeiderparti mener energikommisjonen bør gjøre vurderinger av følgende områder:- Behov for ytterligere regulering av vannkraftproduksjon og distribusjon, herunder f.eks. fyllingsgrad i vannmagasiner for å sikre tilstrekkelig kraft og lave priser.- Hensiktsmessigheten av en satsing på kjernekraft basert på f.eks. Thorium.

Troms Arbeiderparti vil arbeide for at:

- Energiproduksjon, distribusjon og omsetning som hovedregel sikres i heleide offentlige selskap. Regjeringen vurderer å opprette et klimafond for kommunal bruk som kan brukes av kommuner for et lokalt grønt skifte.

- Det opprettes et omstillingsfond for det grønne skifte, og sikre alle som jobber i norsk olje og gass en garanti om arbeid under og etter det grønne skiftet.

- Strømstøtteordningen bør gjennomgås på nytt og nivået på støtten til husholdninger, næringsvirksomhet og frivillighet som bruker mye strøm bør vurderes økt

- Enova må få bedre og mer målrettede tiltak for å stimulere offentlig sektor, bedrifter og husholdningene til å investere i ENØK-tiltak. 

- Enova må løpende støtte investeringer med kortreist kraft fra gjenvinning i kraftkrevende industri og fra bygg, supplert med solkraft fra tak og fasader, eller jord- og sjøvarme.