Et forsvar for fremtiden

Felles uttalelse fra Arbeiderpartiet i Finnmark, Troms og Nordland

original_1478638728_8530524

Arbeiderpartiet i Nord-Norge er opptatt av at sikkerhetspolitikken bidrar til stabilitet og sikkerhet i vårt nærområde, Europa og verden for øvrig. Nordområdene er Norges viktigste geopolitiske strategiske område. De betydelige ressursene og stadig økende nasjonal og internasjonal aktivitet tilsier at en tydelig suverenitetshevdelse er nødvendig. Norske myndigheter må forvente at andre land vil ta større politisk, økonomisk og militær interesse i området. Økt militær tilstedeværelse i nord er vesentlig for å ivareta sentrale interesser.

Forsvarssjefens fagmilitære råd innebærer en samlet reduksjon av kapasiteten i nord. Stortinget må i sin behandling av forslaget til ny langtidsplan tar større hensyn til geografi, risiko og behovet for tilstedeværelse i området.

Forsvaret må innrettes med en balansert nasjonal evne til å sikre vår suverenitet og våre rettigheter, samt opprettholde evnen til mottak av og samvirke med alliert forsterkning. Videre må forsvarets ressurser være en integrert del av samfunnets samlede ressurser for å håndtere og forebygge hendelser fra storm, ras, flom til terror og trusler, og støtte overvåking, søk og redning. Forsvaret struktur må ta høyde for usikkerhet og uventet dynamikk i sikkerhetssituasjonen. Norge må etablere en normalsituasjon med solid, militær tilstedeværelse i nord i fredstid.

Det fremlagte fagmilitære rådet inkluderer ikke et komplett omstillingsregnskap. Økonomiske innsparinger er i stor grad synliggjort, men ikke alternative kostnader ved å flytte kapasiteter. I forbindelse med Stortingets behandling av forslaget til ny langtidsplan må de reelle økonomiske rammene og forutsetningene gjøres kjent i sin helhet.

Stortingets vedtak om framtidig forsvarsstruktur må baseres på følgende:

- Tydelig og klar suverenitetshevdelse i nordområdene.

- Forsvarets tilstedeværelse i nord må økes, og omfatte både operative kapasiteter, ledelse, logistikk og andre kapasiteter.

- Ledelsen innen Hær, Luftforsvaret, Kystvakt og Forsvarets operative hovedkvarter må være lokalisert i nordområdene der størstedelen av den operative delen er. Stortingets vedtak om flytting av GIL til Bodø må gjennomføres.

- Forsvarets rolle i den totale beredskapen i nordområdene må opprettholdes. I den sammenheng er Heimevernet sentralt. Norge må ha en operativ, spissa kapasitet som Kystjegerkommandoen med helikopterstøtte tilstede i landsdelen, som en del av beredskapen i krisesituasjoner.

- Norge må opprettholde basekapasitet og infrastruktur som ivaretar evnen til alliert trening og mottak i nord

- Fast militær tilstedeværelse og kampkraft må økes i Finnmark, og Hæren i nord videreføres gjennom minimum en brigadestruktur.

- Forsvarets økonomiske ramme må økes for å utvikle et troverdig og tidsriktig terskelforsvar.

- Hæren må fortsatt ha helikopterstøtte og opprettholde dagens hovedbase for helikopter, med Bell 412 helikopter.

- Orion er viktig for overvåking og anti-ubåtkapasitet. Denne evnen må opprettholdes.

- Kystradarkjeden opprettholdes.

- Hensynet til seremonielle oppgaver og omdømme i sivilbefolkninga tilsier at Forsvaret må ha eget korps i landsdelen.