Et løft for kysten

Arbeiderpartiet mener at havet fortsatt kan gi flere arbeidsplasser og styrke bosetting langs kysten. I vårt alternative budsjett gir vi kysten et løft på over 680 millioner kroner mer enn regjeringen foreslår.

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant og leder av Troms Arbeiderparti

Av Cecilie Myrseth, fiskeripolitisk talsperson for Ap  Arbeiderpartiet har en lang og stolt hav- og fiskerihistorie – fra da Jens Steffensen gikk i bresjen for råfiskloven og Jens Evensen gjorde Norge større, helt opp til vår tid med Jan Henry T. Olsen som ikke hadde en fisk å gi til EU, Helga Pedersen som fikk stoppet svartfiske og Jonas Gahr Støre som sikret delelinjeavtalen i Barentshavet. Vi har fortsatt trua på at havet skal gi arbeidsplasser langs kysten og heier på at regjeringen følger opp gjennom Det internasjonale havpanelet og havsatsningen som Arbeiderpartiet først tok til orde for.  I vårt alternative budsjett for 2019 vil vi mer. Fremst står et verdiskapingsprogram for havet, som skal gjøre veien fra kunnskap til verdiskaping kortere.  Arbeiderpartiet vil også ha mer bearbeiding av fisken vår i Norge. Vi mener at det må investeres mer i utvikling og innovasjon for lønnsomhet i fiskeindustrien. Vi trenger å fortsette å utvikle teknologi, nye produkter og kvalitet. Derfor tar Arbeiderpartiet til orde for en egen satsing på hvitfisknæringen, gjennom en egen industristrategi. Vi vet at det er skapt over 20.000 arbeidsplasser basert på norsk fisk i Europa. Dette viser at vi har et stort potensiale her hjemme og flere arbeidsplasser kan og må skapes langs kysten i Norge. Da er det viktig at vi sørger for at folk som jobber i fiskeindustrien har anstendige arbeids- og lønnsvilkår. Vi trenger helårlige arbeidsplasser som skaper trygghet.  I årets forslag til statsbudsjett har regjeringen også foreslått flere smålige kutt som rammer fiskerinæringen. Det vil vi ordne opp i. Vi aksepterer ikke at det kuttes i føringstilskuddet som sikrer at fisk kan leveres til fiskemottak langs hele kysten, og vil derfor styrke det. Samtidig må opptrappingen av ressurs- og bestandsforskningen fortsette, for å sikre bærekraftig forvaltning og ny kunnskap. Vi vil også styrke forskingen på fiskehelse i Veterinærinstituttet.  Arbeiderpartiet er også opptatt av at det skal være godt å være fisker. Da kan vi ikke være smålig med fasilitetene på land. Det må være mulig for fiskerne å få tatt seg en dusj og en kopp kaffe. Derfor reverserer vi regjeringas kutt mot velferdsstasjonene. Vi vil også satse på tiltak som Sett sjøbein og Fiskesprell som er viktige arenaer for rekruttering og kompetanseheving.  Skal vi utvikle kysten, er det viktig at vi har på plass god infrastruktur. Siden vi ikke bruker pengene på skattekutt til de som har mest fra før, har vi råd til å satse mer på det som har gitt Norge arbeid og verdiskaping i generasjoner. Arbeiderpartiet gir 100 millioner kroner mer enn regjeringen til vedlikehold og bygging av nye anlegg langs kysten. Innenfor fiskeri og havbruk, skipsfart og maritim næring, petroleum og fornybar energi ligger det et stort potensial for framtidig verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten. Eksempelvis setter vi av 20 millioner kroner til oppstart av utbedringsarbeid i Andenes havn, 30 millioner kroner til oppstart av arbeidet med Stad skipstunnel, 25 millioner kroner til Kjøllefjord havn og 25 millioner til Bømlo havn.  Arbeiderpartiet gir 50 millioner kroner mer enn regjeringen til kommunale fiskerihavneanlegg. Regjeringens politikk er at ansvaret for fiskerihavneanlegg skal overføres fra Samferdselsdepartementet og Kystverket til de nye regionene fra 1. januar 2020. Samferdselsdepartementet vil samtidig overføre de statlige midlene og tilskuddsmidlene til fiskerihavner til de nye regionene som frie inntekter gjennom rammetilskuddet. Dette holder ikke for et viktig satsningsområde for de små lokalsamfunnene langs vår kyst.  Vi vil også styrke samarbeidet mellom havnene langs kysten. Dersom vi skal nå målene om mer overføring av gods fra veg til sjø, er det nødvendig å styrke havnesamarbeidet, og vi foreslår derfor å styrke bevilgningen med fem millioner kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.  Vår visjon handler om å ta naturressursene våre i bruk for å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten. Fisken og havet var helt avgjørende da nasjonen Norge ble bygget.  Framtidens Norge må bygges på de fantastiske ressursene vi har.  Ingen har bedre forutsetning enn oss som nasjon når vi satser.