Et push for føde- og barselstilbudet i Norge!

Av Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Pandemien har gitt enda flere historier og eksempler fra kvinners møte med føde- og barseltilbudet som vi skulle tro tilhørte fortida. Ap-Sp-regjeringen kan med stolthet si at vi er godt i gang med å snu utviklinga og styrke tjenestene. 

Når kvinner forteller at føde- og barselstiden var så krevende at de ikke kan tenke seg å få flere barn, må vi våkne. Under pandemien har fødende kvinner følt seg underprioritert og endelig kommer deres historier tydelig frem. Flere har opplevd depresjon. Så mange som 1 av 3 sier de ble dårlig ivaretatt på barsel, og så mye som halvparten av dem med helseplager opplever at hjelpen ikke har vært god nok.

Dette er ekstra alvorlig sett i lys av de grunnleggende utfordringene føde- og barselstilbudet allerede står i. Jordmormangelen i Norge er en varslet krise – et alvorlig bemanningsunderskudd som skjøt fart under forrige regjering. Jordmorforbundet med flere ropte og ropte uten å bli hørt.

Det er fødende kvinner og ansatte på landets sykehus som har måttet ta støyten for at dette ikke ble tatt tak i. Når jordmødre løper halsen av seg på jobb for å klare å håndtere arbeidsmengden er det naivt å tro at det ikke vil påvirke sårbare kvinner i føde og barsel.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar nå grep for å styrke tilbudet– både før, under og etter fødsel. For det første justerte vi statsbudsjettet som vi arvet fra Ernas siste år slik at grunnbemanning på sykehusene økte. Vi har bevilget mer penger til utdanningsstillinger for jordmødre, og økte studieplassene for sykepleiere som senere kan velge seg inn i jordmoryrket. Samtidig er vi godt i gang med en helsepersonellkommisjon som skal fremme flere konkrete tiltak for å utdanne, og rekruttere – men ikke minst beholde – kvalifisert helsepersonell over hele landet.

Men det holder ikke. Derfor kommer det også en stortingsmelding om det helhetlige føde- og barselstilbudet. Den skal ta for seg bemanning, følgetjenesten, heltidsstillinger for jordmødre – og vi skal endre hele finansieringsmodellen i fødeavdelingene slik at vi driver en tjeneste som i høyere grad premierer faglig kvalitet. Flere folk og styrket finansiering betyr bedre tjenester, og en tryggere fødsels- og barselsopplevelse.

Vi har mye å ta igjen etter åtte blå år, og en pandemi på toppen – ikke minst for de kvinnene som sitter igjen med konsekvensene av å ikke ha fått god nok hjelp når de trengte den som mest. Nå skal vi snu utviklinga og passe på at et godt tilbud gis. Det handler om å sikre grunnleggende trygghet under livets kanskje aller viktigste øyeblikk.