Fiskerikriminaliteten må bekjempes!

Av Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth

Kampen mot lovbrudd i sjømatnæringen er for viktig til at landets nasjonalforsamling kan holdes utenfor. Det burde statsråden skjønne. 

For et år siden la et utvalg, ledet av Magnar Pedersen, fram rapporten «Framtidens fiskerikontroll». Den overordna konklusjonen var at dagens fiskerikontroll er for dårlig, noe som igjen fører til økt ressurskriminalitet. Dårlig kontroll og økt fiskerikriminalitet hindrer like konkurransevilkår og det påvirker vårt gode rykte og omdømme som fiskerinasjon.

Dette er alvorlige konklusjoner som gjør det nødvendig med oppstramming, nye tiltak og strengere straffer. Til det har utvalget foreslått mange interessante tiltak. Det er heldigvis bred enighet om at ressurskontrollen må bli bedre. Arbeiderpartiet mener det er på høy tid med tverrpolitiske grep. Derfor har vi også utfordret fiskeriministeren på dette fra Stortingets talerstol opptil flere ganger. Nylig ble han utfordret på hvordan statsråden har tenkt å følge opp arbeidet, og på når det kommer sak til Stortinget.

Fiskeriministeren har vært tydelig på at også han ønsker å ta opp kampen mot fiskerikriminaliteten. Det er bra, og jeg har ingen grunn til å ikke tro fiskeriministeren på ønsket om å gjøre noe, selv om han på daværende tidspunkt ikke kunne vise til hva som var planen. Fiskeriministeren ønsket på lik linje med Arbeiderpartiet å få til et arbeid på tvers av de politiske skillelinjene, men da forventer jeg også at ordene blir til handling.

Fiskeriministeren må ha sovet på saken etter debatten i Stortinget. Dagen etter hadde han en plan for hvordan arbeidet skulle foregå, men var også veldig tydelig på at planen også handlet om å finne veier utenom Stortinget i arbeidet. Det er en uklok holdning jeg advarer mot. I arbeidet mot fiskerikriminalitet trenger vi å å jobbe i felleskap fremfor alene. Arbeiderpartiet ønsker ikke dette arbeidet inn i Stortinget for å forsinke, men for å sikre forankring i en sak av så stor betydning for sjømatnæringens fremtid. Her kan vi finne felles grunn.

Arbeiderpartiet kommer til å fremme forslag i Stortinget om helhetlig behandling av fremtidens fiskerikontroll. Det er et forslag jeg håper regjeringspartiene vil stemme for. Utvalget har fremmet mange interessante forslag som må sees i en slik sammenheng. 

For å styrke fiskerikontrollen foreslår utvalget blant annet å skille ut kontroll- og tilsynsfunksjonen i fiskeridirektoratet. Det er i tråd med forslag fra Arbeiderpartiets nordområdeutvalg, som har foreslått å styrke fiskeridirektoratet med en egen organisatorisk enhet i Norge-Norge. Dette er et klokt forslag som jeg personlig støtter. For eksempel så landes over 80% av verdiene til torsk, hyse og sei i Nord-Norge og rundt 80% av havområdene er også i nord. Et forslag om å ha kontroll og tilsyn der ressursene i så stor grad er, handler jo ikke om regionkamp som noen har påstått. Det er basert på fakta og faglige innspill.

Utvalget foreslår også å innføre en kontrollavgift. Regjeringen har fulgt opp dette og foreslår en kontrollavgift til 42 millioner kroner i årets statsbudsjett, som fiskerne skal betale. Avgiften skal i hovedsak gå til å styrke Fiskeridirektoratets kapasitet og utvikle ny teknologi. Arbeiderpartiet støtter både at vi trenger ny teknologi og økt kapasitet, men vi støtter ikke å innføre nok en ny avgift for fiskerne nå. Derfor vil vi stemme imot forslaget om å innføre en ny kontrollavgift. Også det forslaget må sees i sammenheng med fiskerikontrollen som helhet. Det er et tankekors at denne regjeringen alltid tyr til en ny avgift som løsning på sine problemer, mens de på den andre siden har som sin fremste sak å kutte formuesskatten til de som har mest fra før.

Arbeiderpartiet er opptatt av å styrke fiskerikontrollen, sikre like konkurransevilkår og ta vare på vårt gode rykte som sjømatnasjon. Slik bidrar vi til å få solgt fisken vår på markedene som igjen bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten i hele Norge!