Inntektssystemet - konsekvenser for Troms

Inntektssystemutvalget har levert sitt forslag til hvordan inntektssystemet bør innrettes for fylkeskommuner fra og med 2024, og ordførerne og ordførerkandidatene i Troms Arbeiderparti vil uttrykke bekymringer for flere av konklusjonene. Dette er tredje gang på kort tid inntektssystemet for fylkeskommunene gjennomgås og endres. Det viktigste målet med inntektssystemet er å bidra til likeverdige tjenester i hele landet. Da må både fylker og kommuner kompenseres for ulemper som store avstander og svak befolkningsutvikling.

Utvalget legger opp til at Troms fylke skal få 116 millioner kroner mindre per år med det nye inntektssystemet. Det kommer til å bli dramatisk for drift og fremtidige prosjekter, og ikke minst for tjenesteleveringen til innbyggerne.

Ordførerne og ordførerkandidatene mener at man ikke må gi dårligere vilkår for fylkeskommuner i nord, spesielt siden vi nå innfinner oss i en endret sikkerhetspolitisk situasjon med et bakteppe av demografiske utfordringer.

Kollektiv

God kommunikasjon er en av de viktigste faktorene for at man kan bo og jobbe i vår langstrakte region. For å motvirke negative befolkningstrender er det å sikre beredskap, knytte bo- og arbeidsmarkeder tettere sammen og kutte kostnader og andre ulemper med å bo utenfor de sentrale strøkene viktig.

Ekspertutvalget foreslår en modell for kollektivnøkler som er uakseptabel. Her flyttes penger fra kystfylkene til det sentrale Østlandet. For Troms innebærer det et samlet tap for buss, bane og båt 58 mill. kroner, og et tap på 10 mill. kroner på ferje.

I hovedmodellen for ekspertutvalgets kollektivnøkler er det også foreslått en "trengselsfaktor". I motsetning til hovedregelen om mest mulig objektive kriterier, er dette en subjektiv faktor for å fordele mer penger til storbyene. For Troms sin del har vi én storby med store driftsutgifter til kollektiv som kunne blitt hensyntatt med denne faktoren, men som er utelatt på grunn av SSB sin definisjon av Tromsø som tre separate tettsteder. I tillegg har de andre storbyene byvekstavtaler som utløser store midler til drift og investering for kollektivtilbudet, noe Tromsø fortsatt venter på staten for å få.

Vei

Etterslepet på fylkesveinettet er stort i fylket vårtI tråd med Hurdalsplattformens ambisjoner om å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene, må ikke midlene til dette svekkes. Fylkeskommunen har i prosjektet "Fylkesveiløftet" en historisk satsning på opprustning av fylkesveinettet i Troms på 2 milliarder kroner. Dette prosjektet forutsetter statlige midler.

Fylkesveinettet er kritisk infrastruktur, også for staten, blålysetater og ikke minst Forsvaret.

Vår ordførerkandidat i Senja Arbeiderparti, Marit Stubberud Hanssen, har følgende kommentar til at fylkesveiløftet til Troms Fylke kan stå i fare for ikke å bli gjennomført: 

«I Senja kommune har vi fått et betydelig løft på noen av de viktigste næringsveiene våre de siste årene. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. Dersom fylkeskommunen ikke kan realisere det planlagte fylkesveiløftet vil det påvirke utvikling av næringslivet, trafikksikkerheten og bolysten i meget negativ retning for Senja kommune.» 

Ordfører i Kåfjord, Bernt Erik Lyngstad har samme meining og uttaler: «Det må ikke legges opp til nye finansieringsordninger for driften av fylkeskommunen, som blant annet medfører svekkelse av fylkeskommunens muligheter for å drive nødvendig og framtidsrettet vedlikehold av fylkesvegnettet i Troms».

Leserinnlegget er signert av:

Gunda Johansen, ordfører Balsfjord

Kurt Norkyn Klaussen, ordførerkandidat Balsfjord

Berit Sandnes Wikstøl, ordførerkandidat Bardu

Marit Alvig Espenes, ordfører Dyrøy

Roy-Idar Sandberg, ordførerkandidat Gratangen

Kari-Anne Opsal, ordfører Harstad

Ingrid Helene Frantzen, ordførerkandidat Ibestad

Mona Benjaminsen, ordfører Karlsøy

Torbjørn Larsen, ordfører Kvæfjord

Lars-Jonny Pedersen, ordførerkandidat Kvæfjord

Eirik Losnegaard Mevik, ordfører Kvænangen

Vera Eilertsen-Wassnes, ordførerkandidat Kvænangen

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, ordfører Kåfjord

Hege Beate Myrseth Rollmoen, ordfører Lavangen

Robert Jensen, ordførerkandidat Lyngen

Ragnhild Furebotten, ordførerkandidat Målselv

Hilde Nyvoll, ordfører Nordreisa

Kim Håkon Pedersen, ordførerkandidat Salangen

Marit Stubberud Hanssen, ordførerkandidat Senja

Silje Westjord, ordførerkandidat Skjervøy

Jan-Eirik Nordahl, ordfører Sørreisa

Helene Berg Nilsen, ordfører Tjeldsund

Pål Brodtkorb, ordførerkandidat Tjeldsund

Gunnar Wilhelmsen, ordfører Tromsø