Mange gjennomslag for Troms i Arbeiderpartiets partiprogram

Under denne ukas landsmøte i Oslo har Troms Arbeiderparti kjempet for gjennomslag for flere viktige saker for Troms og landsdelen.

Martin Henriksen, Cecilie Myrseth, Willy Ørnebakk på Arbeiderpartiets landsmøte

I dag ble partiprogrammet vedtatt – og det med mange justeringer og endringer som Troms har kjempet gjennom. 

 Nestleder i Troms Arbeiderparti, Willy Ørnebakk, har representert Troms i redaksjonskomitéen som har behandlet over tusen endringsforslag til partiprogrammet. Han er fornøyd med gjennomslagene for Troms: 

 - Vi har gjort et godt valgprogram enda bedre. Vi har fått gjennomslag for å redusere vedlikeholdsetterslepet for fylkes- og riksveier, i tillegg til at fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ruste opp veiene. Dette er en viktig sak for Troms fylke som har et enormt etterslep, sier Ørnebakk.

I tillegg har Troms fått gjennom forsterkinger i partiprogrammets kapittel om nordområdene: 

- Vi har fått gjennomslag for å videreutvikle det norsk-russiske samarbeidet i Barentsregionen med særlig vekt på folk-til-folk-samarbeid, kulturutveksling, utdanningssamarbeid og samarbeid om næringsutvikling. Dette og mange flere forsterkinger av vår nordområdepolitikk befester Arbeiderpartiets rolle som nordområdepartiet.

Leder i Troms Arbeiderparti, Cecilie Myrseth tok på landsmøtets talerstol til orde for at Arbeiderpartiet burde avvise Sandsbergs forslag om å skrote pliktsystemet. Også her får Troms fullt gjennomslag. 

- Ressursene i havet må komme lokalbefolkninga til gode. Målet er at vi skal få fisken som omfattes av pliktsystemet på land og inn til anleggene, slik at den kan skape aktivitet, lønnsomhet og moderne arbeidsplasser. Med dette vedtaket sier vi tydelig nei til regjeringas forslag om å selge ressursene i havet til trålerne, og er tydelige på at fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode. Det er en viktig seier for Troms og Nord-Norge, sier Myrseth. 

 I tillegg fikk Troms gjennomslag for å styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen og slutte opp om målsetningene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår. Samtidig som at nye investeringer i Forsvaret utgjør minst 20 prosent av de årlige forsvarsbudsjettene.  

-Arbeiderpartiet har, og skal ha, store ambisjoner for hele Forsvaret - inkludert landmakta. Men skal vi ha troverdighet, så må vi også ha en plan for hvordan vi skal betale for det. Det har vi nå. For oss i Troms er det særlig viktige at Arbeiderpartiet er tydelig på at vi skal ha et sterkt helikoptermiljø på Bardufoss. Det er viktig for hær, beredskap og sivilsamfunn i nord. 

Stortingskandidat Martin Henriksen tok i sitt landsmøteinnlegg til orde for «Den praktiske skolesekken». Dette ble også et gjennomslag for Troms:

«Den praktiske skolesekken» skal la elever oppleve, utforske og lære fag og ferdigheter på en måte som er mer praktisk og relevant, og skaper bedre sammenheng mellom teori og praksis i skolen. Vi trenger flere fagarbeidere, og da må vi la elevene lære med både hode og hender og bygge respekten for fag og fagarbeid, sier Henriksen.

Dette er Troms Arbeiderparti sine gjennomslag i partiprogrammet på Arbeiderpartiets landsmøte:

 • Legge til rette for at det kan etableres økt fiberkapasitet til utlandet
 • Pliktsystemet ble skapt for å sikre fiskeforedlingsbedrifter i Finnmark, Troms og Nordland tilgang på råstoff, spesielt i deler av året da kystflåten ikke leverer nok fangst. Vi vil modernisere og justere pliktsystemet for å sikre jevn tilgang av egnet råstoff til industrien. Målet er å få fisken som omfattes av pliktsystemet på land og inn til anleggene, slik at den kan skape aktivitet, lønnsomhet og moderne arbeidsplasser
 • Vurdere opprettelse av et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø
 • Forsterke innsatsen mot matkasting gjennom samarbeid med matbransjen, etablering av matsentraler, informasjonsarbeid og starte arbeidet med hensiktsmessig lovgivning (matkastelov) for å sikre at butikker og restauranter ikke kaster spisbar mat men bl.a distribuerer dette til samfunnsmessige formål
 • Innføre en utjevningsordning for nettleie og sørge for en likeverdig nettariff for store forbrukere med høy forbrukstid (SFHB) uavhengig av om elektrisitet hentes fra regional- eller sentralnettet
 • Redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkes- og riksveier 
 • Sikre raskt og effektivt uttak av rovdyr som blir særlig nærgående til bebyggelse og befolkning i samsvar med naturmangfoldsloven, og hvor menneskers livskvalitet rammes
 • Innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer barn som trenger det mest
 • Vurdere søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og AKS
 • Innføre «Den praktiske skolesekken» for å la elever oppleve, utforske og lære fag og ferdigheter på en måte som i større grad enn i dag er praktisk og relevant, skape bedre sammenheng mellom teori og praksis i skolen 
 • Legge til rette for fleksible løp i flere utdanningsprogrammer, der elevene får veksle mellom skole og arbeidsliv gjennom opplæringen 
 • Ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå. Vi vil utrede utformingen for å sikre at hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov ivaretas. Bemanningsnormen skal i første omgang være fra 1. til 4. klasse, og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn.
 •  At barn får faste saksbehandlere i barnevernet og at det tilstrebes at søsken plasseres i samme foster- eller adoptivfamilie 
 • Videreføre og utvide forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg
 • At Norge skal bli en pionernasjon innen e-helse, og at vi innen 2025 blir det ledende landet i Europa 
 • Tilby alle barn et enkelt skolemåltid i grunnskolen gjennom et spleiselag mellom staten, kommunene og frivillige betalingsordninger for foresatte. Skjermingsordninger skal etableres 
 • At HPV-vaksine også tilbys gutter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gitt en tilfredsstillende kostnadseffektivitet for hele HPV-programmet
 • At Eierforholdet til Statens grunn i Nordland og Troms må få en avklaring 
 • Grunnlovsfeste allemannsretten 
 • Arbeide for at kommunene fremdeles skal få mva-kompensasjon for kommunale boliger slik at kommunene kan opprettholde botilbud for vanskeligstilte 
 • Jobbe for gode rammevilkår som sikrer arbeidet med kvensk språk og kultur
 • På enkeltområder kan det være fornuftig at forsvarssektoren samarbeider med private aktører, men vi er imot privatisering som ikke er styrt av forsvarets behov for fleksibilitet, kompetanse og sikkerhet, spesielt i krise og krig. Det er avgjørende for legitimiteten og tilliten til forsvaret at det er underlagt demokratisk styring og kontroll 
 • Styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen og slutte opp om målsetningene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår og at nye investeringer i Forsvaret utgjør minst 20 prosent av de årlige forsvarsbudsjettene
 • At Hæren skal ha helikopterstøtte, lokalisert på Bardufoss. 

 • Videreutvikle det internasjonale og interregionale Barentssamarbeidet 
 • Videreutvikle det norsk-russiske samarbeidet i Barentsregionen med særlig vekt på folk-til-folk-samarbeidet, kulturutveksling, utdanningssamarbeid og samarbeid om næringsutvikling