Nasjonal transportplan 2022 - 2033

Vedtatt på årsmøtet i Troms Arbeiderparti, 23. februar 2020

De tre nordligste fylkene ble i 2014 enig om en felles strategi for samferdselsprioriteringene; Fra kyst til marked. Denne strategien har vært retningsgivende for hvilke veier fylkene skulle satse på. Troms arbeiderparti mener at det må være en strategisk målsetning i NTP å legge til rette for effektiv næringstransport. Sentrale næringsveier må være åpne hele året, hele døgnet, og de må sikres en god gjennomgående vegstandard. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er stort. Denne situasjonen er prekær og vil ikke kunne løses uten ekstraordinære nasjonale bevilgninger.

Et mer uforutsigbart klima og næringslivets krav til regularitet øker behovet for større driftsinnsats i vinterhalvåret. Spesielt på utsatte fjelloverganger og kyst-strekninger. Bedrifter i Troms og Finnmark eksporterer varer og tjenester for mellom 18 og 19 mrd.

Eksportrettet næring har betydelig reisevei til det europeiske markedet og mengder av ferske råvarer skal nås kvalitetsbevisste kunder i inn- og utland raskt. Disse varene fraktes i stor grad på fylkesveiene. Alle arbeidstakere som ferdes på veien eller har veien som arbeidsplass har en klar forventning om å kunne ferdes trygt uten risiko eller redsel for liv og helse.

Utbedring av tunneler må derfor prioriteres opp og vintervedlikeholdet må være av en slik kvalitet at trafikksikkerheten ikke svekkes. Skred- og rasproblematikken må løses innenfor en periode på 12 år knyttet til punkt med høy og middels skredfaktor. Det må satses på aktiv skredkontroll og nye måter å håndtere ras- og skredproblematikk på. Det er et ønske å få mer av gods transport over på kjøl. Men dagens ordninger for konkurransedyktig godstransport på sjø er ikke tilstrekkelig for å sikre et sjøverts godstilbud til hele regionen. Disse ordningene bør gjennomgås med tanke på å få til dette skiftet. Det må gjøres et ekstraordinært løft for å utbedre og vedlikeholde havner og farleder.

Troms Ap mener at det viktigste prosjektet for Nord-Norge akkurat nå er å samle seg bak et krav om få til oppstart av Nord-Norge banen.

Vi mener også at dobbeltspor på Ofotbanen må inn i NTP med oppstart tidlig i perioden. 75 prosent av alle dagligvarer nord for Saltfjellet transporteres inn via denne jernbanen. Å få på plass et dobbeltspor for å øke kapasiteten, sammen med svenske myndigheter, er tvingende nødvendig.

Troms Ap vil også peke på behovet for å løfte frem og ha oppstart på de vesentligste samferdselsprosjekt fylket tidligere har krevd å få realisert. Særlig ønsker vi å se satsing på transportkorridorer ut mot de nasjonale og internasjonale markeder. Dette gjelder hovedkorridor langs E6, E 8 samt OPS «Hålogalandsvegen» Rv 85/E 10/rv 83.

I den nye NTP forventer vi å se midler å utrede de beste prosjektene for å korte ned avstanden og reisetid på strekningene Tromsø – Alta, Tromsø – Finnsnes, Tromsø - Harstad/Narvik.

Bare slik kan den nye regionen styrke og sikre bosetting, næringsutvikling og interaksjon i den nye regionen.