Nedstenging må følges av økonomisk krisehjelp

Av Terje Aasland, Cecilie Myrseth, Åsunn Lyngedal og Nils Kristen Sandtrøen, Arbeiderpartiets næringsfraksjon på Stortinget

Mange hadde håpet at vi kunne sagt farvel til koronaen da vi la det gamle året bak oss. Dessverre er det det motsatte som skjer ved inngangen til 2021, med bekymringsfull økning i smitten og ytterligere innstramming i smitteverntiltak. Dette går ut over vanlige arbeidsfolk og bedrifter. Derfor er det helt avgjørende at økonomiske hjelpetiltak må gå hånd i hånd med smitteverntiltakene.

Arbeiderpartiet ønsker et bredt politisk samarbeid for å finne tiltak som kan redde arbeidsplasser og bedrifter, når det nå er nødvendig med en ny nedstenging av samfunnet. Krisen går hardt ut over folk, og vi er bekymret for utviklingen om det ikke kommer på plass nye tiltak raskt.

Arbeiderpartiet vil derfor:

Forlenge permitteringsperioden og de midlertidige dagpengeregler så lenge krisen pågår. Slik kan vi trygge arbeidsplasser og vanlige folks økonomi. Opprette 4.000 flere tiltaksplasser, rigge et kompetansefond styrt av partene i arbeidslivet og øke bevilgningene til bedriftsintern opplæring. Det vil bidra til at folk holdes i aktivitet heller enn å forbli passive.

Forhindre at det permitteres flere enn nødvendig, blant annet ved å innføre et lønnstilskudd for å holde folk i jobb og stimulere til aktivitet. Forlenge kompensasjonsordningen for næringslivet fram til sommeren. Innføre en omsetningsbasert tilskuddsordning for bedriftene som er hardest rammet av smitteverntiltak vedtatt nasjonalt og lokalt. Opprette en ventilordning for bedrifter som faller utenfor kompensasjonsordningen for næringslivet.

Vi mener det er helt nødvendig å beholde krisetiltakene så lenge koronakrisen varer. Det kan dessverre bli lenge, og folk og bedrifter trenger trygghet og forutsigbarhet. Dessverre har regjeringen hele veien vært passive og bakpå, og det er de også når de nå kommer med en beskjeden forlengelse av kompensasjonsordningen.

Vi må framfor alt forhindre at krisen øker forskjellene i samfunnet. Det er de med lavest inntekt og lite utdanning som har blitt rammet hardest. Fellesskapet må ta ansvar for å sikre inntektene til de som har blitt rammet, ved å videreføre inntektssikringen og gjeninnføre ferietillegget på dagpenger. Vi må også stille tydelige krav i ordningene for næringslivet som sikrer at pengene brukes på å opprettholde og skape arbeidsplasser heller enn å gå til utbytte og profitt.