NORD-NORGEBANEN MÅ BYGGES

Det pågår nå en utredning av Nord-Norgebanen i regi av Jernbanedirektoratet.

Arbeiderpartiet må følge opp prosessen samt bidra til videre jernbaneutbygging i Nord-Norge, fra Fauske til Kirkenes med viktige sidearmer som det pekes på i utredningsarbeidet.

Nord-Norgebanen er et nasjonalt prosjekt i forbindelse med at vi skal høste våre ressurser fra havet i fremtiden. Nord-Norge utgjør en betydelig del av Norges sjømateksport, men mangler fortsatt bærekraftig og grunnleggende infrastruktur. 

Det stilles sterke miljøkrav fra EUs Whitepaper 2011, med internasjonale krav om etisk og bærekraftig transport av mat. Globalisering og internasjonalisering setter også krav til gode internasjonale forbindelser for godstrafikken. Næringslivet i nord må få like vilkår som resten av landet.

Med økende tungtrafikk og eksport fra landsdelen er ikke vegnettet dimensjonert for morgendagens utfordringer. Dette utfordrer trafikksikkerheten for alle som ferdes på veiene og er en enorm miljøbelastning. Nord-Norgebanen vil være med binde sammen bo- og arbeidsregionene.

Arbeiderpartiet må bygge videre på sin nordområdesatsing med verdens mest miljøvennlige infrastruktur.

Uttalelse fra representantskapsmøte 24.11.2018