Norges fremtidige forsvarsevne må skapes i nord

Fylkesleder i Troms Ap, Cecilie Myrseth (Ap), mener fremtidens forsvar må speile at Nordområdene er det strategisk viktigste utenrikspolitiske interesseområdet for Norge. - Norges velstand er avhengig av ressursene i nord. Da går det ikke an å bygge ned forsvaret som skal beskytte verdiene vi har, sier Myrseth om Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR).

Troms Arbeiderparti er opptatt av at sikkerhetspolitikken bidrar til stabilitet og sikkerhet i vårt nærområde, Europa og verden for øvrig.

- Som en del av sikkerhetspolitikken må Forsvaret innrettes med en balansert nasjonal evne til å sikre vår suverenitet og våre rettigheter, samt opprettholde evnen til mottak av og samvirke med alliert forsterkning. Videre må forsvarets ressurser være en integrert del av samfunnets samlede ressurser for å håndtere og forebygge hendelser fra storm, ras, flom til terror og trusler, heter det i en uttalelse fra partiet.

Troms Arbeiderparti fremholder at vi har et godt og konstruktivt naboskap med alle våre naboer i nord, basert på et omfattende folk-til-folk samarbeid. Samtidig må vi for å sikre en balanse i vårt naboskap, ha en forsvarsevne som skaper trygghet, stabilitet og ivaretar vår handlefrihet.

Nordområdene viktig for Norge

Troms Arbeiderparti viser til at det er bred politisk enighet på Stortinget om at Nordområdene er landets viktigste utenrikspolitiske interesseområde som følge av områdets geopolitiske beliggenhet og mangfoldige ressurser av betydning for Norge.

Denne erkjennelse må ligge til grunn for utarbeidelse av ny langtidsplan for Forsvaret i perioden 2017-2020.

- Mange av endrings-/nedleggingsforslagene i forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) treffer Nord-Norge negativt. Samlet svekker dette både vår forsvarsevne og våre evne til beredskap i nord, og gir redusert tilstedeværelse i det primære innsatsområdet. Videre konstaterer vi at Troms og Nord-Norge er særdeles egnet for øving av alle deler av forsvaret, og dermed muligheten til samtrening. En form for trening som ikke finnes andre steder i Norge, sier hun.

Bekymring

Troms Arbeiderparti vil også uttrykke betydelig bekymring over at Forsvarssjefen fremmer forslag om «omkamp» på flere vedtak i tidligere langtidsplaner, herunder helikopterbase og ledelse på Bardufoss og etablering av Luftforsvarets ledelse i Bodø. Vedtak som allerede har medført investering og kostnader for forsvaret i milliardklassen. Dette uten at det foreligger tungtveiende argumenter for omgjøring av vedtak.

- Tilstedeværelse av helikopter nær Hærens tyngdepunkt, er forutsetning i alle moderne hæroperasjoner, heter det i en uttalelse fra Troms Ap.

De viser til at Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron ble opprettet for å ivareta forsvaret av kystsonen, spesielt i Nord-Norge. Kommandoen har vist svært gode evne til oppdragsløsning, og en eneste helprofesjonelle avdeling i Nord-Norge, og er således svært viktig i beredskapen i nord og viktig i mottak av alliert støtte.

Troms Arbeiderparti mener det ikke er grunnlag for å redusere antall kystvaktfartøyer, og at det snarer er behov for styrket tilstedeværelse og beredskap i våre havområder. Videre er det viktig at kystvakten opprettholder sin selvstendige rolle innen forsvaret. Fylkespartiet er opptatt av at Heimevernet opprettholdes med landsdekkende kapasitet, og at Heimevernet er en integrert del av samfunnets samlede ressurser ved hendelser fra flom, ras og uvær, til terror, kriser til militære angrep.

- Norges fremtidige forsvarsevne må derfor skapes i nord, oppsummerer Myrseth.