Politikk mot ensomhet

Det skal være godt å bli gammel i Norge. Dessverre er det for mange som ikke har det slik.

Nylig hadde Dagbladet Magasinet en lengre sak om ensomme eldre. Det var rørende å lese om hvordan overgangen fra et aktivt yrkesliv med kolleger rundt seg til pensjonisttilværelsen kan være krevende og føles ensom. At folk er ensomme og mangler nettverk har ikke tradisjonelt vært sett på som noe politikerne kan gjøre noe med. Men ensomhet er et folkehelseproblem vi må jobbe systematisk for å bekjempe.

I løpet av de neste tiårene vil vi få en dobling i antall personer over 80 år. Vi vet at det er sammenheng mellom ensomhet og økt risiko for alvorlige sykdommer som hjerte-karsykdommer og demens. Derfor er det også en viktig målsetting for eldreomsorgen å motvirke ensomhet og å oppdage psykiske lidelser så tidlig som mulig.

Arbeiderpartiet mener at ensomheten må bekjempes systematisk. Derfor har vi ved flere anledninger løftet temaet og sikret tidligere i år sammen med Sp, Sv og KrF et flertall for at regjeringen må få på plass lavterskel psykisk helsetilbud for eldre i flere kommuner. Det var også vi som tidligere i år sørget for at ensomhet tas inn i folkehelselovens § 7, et forslag som høyreregjeringen stemte ned ved to anledninger. Kanskje en liten seier, men likevel svært viktig, da dette innebærer at kommunene må iverksette nødvendige tiltak for å bekjempe ensomhet.

Vi kan også legge til rette for en aktiv alderdom med aktiviteter og kultur. I stortingsmeldingen Leve hele livet anerkjente høyreregjeringen at det var viktig med tilrettelegging for meningsfulle hverdager for eldre med fellesskap og aktiviteter. Samme regjering kuttet i 2016 Den kulturelle spaserstokken, en ordning som bidro til at eldre i 387 kommuner fikk kulturelle opplevelser. Midlene ble flyttet til fylkeskommunenes frie midler og det finnes nå ingen oversikt over hvordan tilbudet er i hvert enkelt fylke. En god eldreomsorg krever god kommuneøkonomi. Derfor hadde Arbeiderpartiet i 2018 over 3 mrd. kroner mer til kommunene. Fordi god eldreomsorg koster.

Alle skal ha en god og aktiv alderdom.

Martin Henriksen Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Troms Arbeiderparti