Samferdselssatsning for næringsutvikling, trygg ferdsel og for det grønne skiftet

Vedtatt av årsmøtet til Troms Arbeiderparti 2022

I Troms ligger alt til rette for å være et fremvisningsfylke for aktiv utøvelse hurdalsplattformens samferdselspolitikk. I Troms fylke finnes et vidt spekter av samferdselsutfordringene hurdalsplattformen har ambisjon om å løse både når det gjelder opprusting av fylkesvegnettet, havner, skredsikring og jernbaneutbygging.

Årsmøtet i Troms Arbeiderparti mener det er viktig at det samlede tilbudet innenfor samferdsel må legge til rette for næringsaktivitet og utvikling i hele regionen og bidra til at alle former for samferdsel kan gjennomføres på en trygg og sikker måte, uten at ulike værforhold hindrer ferdsel i vesentlig grad. Videre bør det være en selvfølgelig målsetning at samferdselspolitikken er en del av det grønne skiftet, for å bidra til å løse vår tids største utfordring. 

Årsmøtet er bekymret for at det over tid har utviklet seg et betydelig etterslep knyttet til både vedlikehold, rassikring, havner, oppgradering og manglende investeringer i nye samferdselsprosjekt. Årsmøtet er videre av den klare oppfatning at den avgåtte borgerligere regjeringen ikke har gitt samferdselsområdet tilstrekkelig prioritet gjennom de siste 8 år.

Årsmøtet uttrykker honnør og skryt til fylkesrådet og fylkestinget, med basis i føringer fra den nye regjeringen, for vedtaket om en betydelig satsning på vedlikehold av veier i hele fylket. Årsmøtet mener det er viktig at både fylkestinget og regjeringen må følge opp med tilstrekkelig bevilgning til vedlikehold av fylkesveier, med en målsetning om at vedlikeholdsetterslepet bør tas igjen i løpet av en 10-års periode. Dette vil kunne sikre at vedlikeholds- og trafikaleutfordringer i hele fylket vil kunne bli adressert. 

Årsmøtet mener videre at det er viktig at både bygging av nye samferdselsløsninger og opprustning av allerede eksisterende løsninger må gjøres med henblikk på å legge til rette for både eksisterende og nye næringsmuligheter, og sikre at næringsaktivitet kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte.  

Nord-Norgebanen vil bidra til både til å legge til rette for næringsutvikling, sikre trygg samferdsel og gi mer miljøvennlig transport. Hurdalsplattformen slår fast at det skal gjennomføres en konseptvalgutredning med mål om å realisere utbygging av Nord-Norgebanen. Konseptvalgutredningen skal ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste rullering av Nasjonal Transportplan. Troms Arbeiderparti mener det er helt nødvendig å sikre videre planlegging av Nord-Norgebanen etter at KVU en foreligger, og at det må sikres midler til dette allerede nå. Arbeidet med realisering av Nord-Norgebanen må gis høy prioritet.

Årsmøtet slår fast at utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer samferdselsløsninger er et kjerneområde for et velfungerende samfunn og en forutsetning for velferdsutvikling. Årsmøtet har en klar forventing om at den nye regjeringen, i motsetningen til den borgerlige regjeringen, prioriterer trygge samferdselsløsninger, som legger til rette for både næringsaktivitet og bidrar til det grønne skiftet.