UNN-VEDTAK SKAPER UTRYGGHET - KREVER NY VURDERING

Troms Arbeiderparti krever at styret i Helse Nord og helse- og omsorgsdepartementet vurderer forsvarligheten i UNNs vedtak om å fjerne ambulansebåten i øyriket omkring Harstad og Vågsfjorden.

Troms Arbeiderparti synes det er beklagelig at UNN-styret ikke tar seg bedre tid i denne saken. ROS-analyser mangler eller er ufullstendige. Det er fortsatt en del ubesvarte spørsmål knyttet til alternativet med beredskapsferge og sykebil.

Troms Arbeiderparti ser også med bekymring på, og aksepterer ikke at den akuttmedisinske beredskapen svekkes. Nedleggelse av ambulansebåten vil gjøre at UNN vil være langt i fra å innfri Stortingets anbefalte responstider. Dette er en svekkelse av beredskapen, og Troms Arbeiderparti forventer at Helse Nord sikrer at den akuttmedisinske beredskapen i kommunene er innenfor Stortingets anbefalte responstider.

Troms Arbeiderparti vil påpeke at UNNs håndtering av akuttberedskapen generelt skaper utrygghet og usikkerhet hos folk og i lokalsamfunn. Ved akutt sykdom, som blant annet hjerteinfarkt eller hjerneslag, teller minuttene. Det er åpenbart at den forlengede responstid sammen med den nye situasjonen for de deler av øyriket som ikke har bilforbindelse, vil sette beboernes liv og helse i fare.

Troms Arbeiderparti krever at finansieringen av helseforetakene styrkes slik at reduksjoner i akuttberedskapen grunnet økonomisk innsparing unngås.

Vi registrerer også at UNN forsøker å skyve ansvar for helseberedskapen i samfunnet over på kommunene. Trygghet er viktig for at mennesker skal ha mulighet til å leve, også i distriktene. En god ambulansetjeneste er en svært viktig del av denne tryggheten.

Vedtaket i UNN-styret setter beredskapen for befolkningen i fylket tiår tilbake i tid. Vedtaket er, slik Troms Arbeiderparti ser det, basert på et kynisk perspektiv der økonomisk innsparing går foran menneskeliv.

Uttalelse fra representantskapsmøte 24.11.2018