Vår felles helsetjeneste

Troms Arbeiderparti er opptatt av at vår felles helsetjeneste sikrer gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester i hele landet. Arbeiderpartiet er garantisten for en sterk offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, noe som er avgjørende i kampen mot økte sosiale og geografiske forskjeller og mot en todeling av helsetjenesten. 

Troms Arbeiderparti mener det er avgjørende for å sikre likeverdige helsetjenester også i Nord-Norge, å slå ringt rundt, styrke og utvikle Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), som et fullverdig universitetssykehus for hele landsdelen. Dette må innebære at UNN sikres nødvendige inntekter og rammebetingelser til drift, utvikling og til ivaretagelse av landsdelfunksjonen, pasientene og de andre sykehusene i Helse Nord. 

Troms Arbeiderparti er opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet for vårt minste og mest sårbare universitetssykehus, med lange avstander og hardt vær, for å sørge for at de kan opprettholde et faglig nivå som kan sammenlignes med nasjonale og internasjonale nivå for universitetssykehus. 

Helsepersonell er en knapphetsressurs som gir utfordringer for å skape gode og sterke fagmiljøer. Små spesialiserte og nødvendige fagmiljø er viktig å ta vare på for å sikre tilgangen til god og livsviktig helsehjelp også i fremtiden. Troms Arbeiderparti er opptatt av at de eksisterende spesialisthelsetjeneste ivaretas og styrkes for å skape sterke og trygge fagmiljøet som bidrar til å øke pasientsikkerheten og sykehusenes kapasitet. Regjeringen har nylig nedsatt en helsepersonellkommisjon som har som mål er å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. 

Troms Arbeiderparti ber også regjeringen om å prioritere arbeidet med å styrke fastlegeordningen slik at ordningen sikrer befolkningen i by og distrikt stabil legedekning. Fastlegeordningen er bærebjelken i vår felles helsetjeneste og det er alt for mange som i dag står uten en fastlege. Fastlegetjenesten har hatt utfordringen over lang tid, uten at det har blitt tatt tilstrekkelig tak. En fastlegeordning som ikke fungerer, vil gi økt belastning på resten av helse- og omsorgstjenesten.

Fremtidens helse og -omsorgtjenester må utvikles for å skape trygghet for pasienter og brukere og ta høyde for fremtidens utfordringer. Nye måter å gi tjenester på er viktig for å ta høyde fremtidens demografiutvikling og for å kunne gi gode tjenester i både by og bygd. Derfor mener Troms Arbeiderpartiet mener det er viktig å satse på velferdsteknologi og støtter regjeringens mål om å etablere en helseteknologiordning som skal bidra til innføring av ny teknologi. Regjeringen viderefører også Nasjonalt velferdsteknologiprogram som skal bidra til å øke norske kommuners kompetanse på velferdsteknologi. 

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse. Troms Arbeiderparti mener arbeidet med psykisk helse må prioriteres høyere, derfor blir arbeidet med opptrappingsplan for psykisk helse viktig. Hvor du bor skal ikke avgjøre hvilken helsehjelp du skal få, derfor er det viktig å sikre at man går god hjelp og tilbud avhengig av om man bor i by eller distrikt. Troms Arbeiderparti mener det er viktig å sikre en opptrappingsplan for psykisk helse med øremerka midler, mer lavterskel psykisk helsehjelp og stanse nedbyggingen av døgnplasser.