Det internasjonale og arktiske Troms

Trygghet, muligheter og fellesskap for nye Troms fylkeskommune

Troms Arbeiderparti forankrer vårt internasjonale engasjement i erkjennelsen av at Troms til alle tider har vært orientert mot verden utenfor. Vi er en del av et fellesskap på tvers av landegrenser, og har tett samhandling, felles fiskeriforvaltning og gjensidig avhengighet på stadig flere områder. Handel, teknologi, kultur, klima, fiskeri, forskning, klima, helse og utdanning er preget av at verden kommer stadig nærmere.  

Klimaendringene merkes sterkest i Arktis, men i nord er vi også̊ godt posisjonert til å levere gode klimaløsninger. Vårt mål er å utvikle vår region til verdens mest bærekraftige. Det mest sentrale det neste tiåret vil være å bygge kunnskap, skape nye arbeidsplasser av ressursene og løse klimakrisa. Vi vil styrke den arktiske dimensjonen ved Norge.   

Troms Arbeiderparti vil jobbe for å fremme kontakt, samhandling og partnerskap med aktører internasjonalt. Et varmere klima påvirker allerede nedsmeltingen av is i Arktis, noe som vil påvirke samfunn i hele det sirkumpolare området. Arbeiderpartiet mener det er avgjørende å styrke kontakten med samfunn, forskere, kulturinstitusjoner, demokratibevegelser, og næringsliv i alle arktiske land, og andre som kan bidra til å bremse klimaendringene i våre nærområder.  

Økt aktivitet som følge av mer isfritt areal og en endret sikkerhetspolitisk situasjon gir nye behov. Dette bildet gir muligheter for Norge, men også behov for å sikre våre egeninteresser i en ny tid og ta ansvar for bærekraftig forvaltning. Nord-Norge og nordområdene er en avgjørende del av den norske økonomien, og betydningen vil øke i årene framover. Ressursene fører med seg enorme muligheter: Havbruk, energi, mineraler, reiseliv og industri. Vi vil skape mer, og sørge for at mer av verdiskapingen fra våre felles ressurser skjer lokalt.   

Skal vi ha aktivitet og utnytte ressursene våre, må det bo folk i Nord-Norge og på Svalbard, og samfunnene må være bærekraftige og sterke. Troms Arbeiderparti mener et av de viktigste sikkerhetspolitiske grepene er å sørge forbefolkningsvekst, i tillegg til den økonomiske veksten vi har hatt i vår region de senere årene. Sentraliseringen rundt storbyer i sør, må snus til satsing i nord.   

Forsvar, sikkerhet og beredskap  

Arktis er et geopolitisk tyngdepunkt, og det sikkerhetspolitiske landskapet har endret seg med Russlands invasjonskrig i Ukraina. Spenninger mellom stormakter tiltar, og den teknologiske revolusjon har store konsekvenser både for både vårt eget forsvar og for trusselbildet. Nye trusler i form av teknologi og biologisk materiale kan få betydning for oss. 

Forsvaret skal være i stand til å løse utfordringer Norge vil kunne stå ovenfor i nordområdene. Arbeiderpartiet vil styrke forsvarsevnen og den militære tilstedeværelsen i Troms og Nord-Norge. Samtidig må Forsvaret og sivilsamfunnet også kunne bidra i felles innsats for internasjonal fred, sikkerhet og samarbeid. Arbeiderpartiet mener et sterkt nasjonalt forsvar med høy tilstedeværelse i nord, skal bidra til trygghet, stabilitet i nord og sikre en god totalberedskap i nord. Et sterkt forsvar i nord legger og til rette for verdiskapning og utvikling.  

Med de nordiske landene tettere sammenvevd sikkerhetspolitisk og med Sverige og Finland som nye medlemmer i NATO, ligger det særlig til rette for et tettere nordisk forsvarssamarbeid innenfor rammene av NATO-alliansen.  

Som er stort forsvarsfylke er det viktig at fylkeskommunen sammen med forsvarskommunene har en bevissthet rundt vertskommunerollen, og søker samarbeid med forsvaret knyttet til muligheter for felles utvikling og målsetninger. Totalforsvaret må bygges sterkt og i tett samarbeid med lokalsamfunn i Troms. 

Fylkets beliggenhet og naturgitte forutsetninger har en innvirkning på beredskapssituasjonen for folk i Troms. Lange avstander, ustabilt samband, kulde og mørke gjør redningsaksjoner i Nord-Norge vanskelig. Fylkeskommunen må være en tydelig stemme for likeverdig beredskap med andre regioner. 

Troms Arbeiderparti vil: 

  • Jobbe for at vi styrker forsvarets evne til å håndheve norsk råderett i hele vårt territorium til lands og til havs. 

  • Jobbe for flere nordiske fellesøvelser i våre nærområder. 

  • Jobbe for å forsvare eget territorium, havområder og interesser i nord. 

  • Jobbe for styrking av landmakten og heimevernet. 

  • Jobbe for bedre helikopterkapasitet for forsvaret i Troms. 

  • Jobbe for styrket kystforsvar og overvåkning i nord. 

  • Være en pådriver for å videreutvikle det operative og tekniske kompetansemiljøet tilknyttet helikopter på Bardufoss, herunder fylkets flymekanikerutdannelse. Og jobbe for raskest mulig få på plass midlertidig og permanent helikopterkapasitet til kystvakt og hæren lokalisert på Bardufoss.  

 

Er du enig med Troms Arbeiderparti om Det internasjonale og arktiske Troms?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker