Helse

Trygghet, muligheter og fellesskap for nye Troms fylkeskommune

Folk i Troms skal føle trygghet for å bli ivaretatt av det offentlige helsevesenet, og et offentlig helsevesen med kvalitet skal evne å ivareta liv og helse. Personlig økonomi, bosted, språk og kultur skal ikke påvirke tilgang eller mulighet til gode helsetjenester. Arbeiderpartiet sier tydelig nei til privatisering av vår felles helsetjeneste, og vil jobbe for en oppbygging av kompetanse og kapasitet i vårt fylke.   

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og skal sørge for desentralisert tannhelsetjeneste av god kvalitet og med tilgang til spesialisttjenester i hele Troms. Arbeiderpartiet vil gjennom tydelige prioriteringer, sørge for kvalitet i behandlingen og en ivareta offentlig tannhelsetjeneste i et livsløpsperspektiv for egen befolkning. Tannhelseklinikkene i fylket må evne å ivareta befolkningens behandlingsbehov, og tiden er inne for et «ungt-voksen-løft» for den offentlige tannhelsetjenesten i Troms, og Troms Arbeiderparti vil jobbe mot målet om gratis tannhelse i til man er 30 år.    

Arbeiderpartiet godtar ikke at mangel på midler skal medføre et dårligere helsetilbud. Med spredt bosetning og lange avstander skal det stilles særlige krav til kvalitet, ressurser og beredskap i spesialisthelsetjenestene som ivaretas av Helse Nord.   

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) skal være navet for nord-norske spesialisthelsetjenester. Det må slås ring om UNN sin rolle som leverandør av spesialiserte behandlinger, partner med kommunene og som kompetansemiljø i nord. Troms Arbeiderparti er sterkt kritisk til oppsplittingen av spesialiserte kompetansemiljø på UNN og mener det er en svekkelse av de nord-norske spesialisthelsetjenestene. Den negative utviklingen med at nord-norsk helsepersonell ikke er bosatt i landsdelen må motvirkes, dette innebærer i dag en for stor risiko for liv og helse for våre innbyggere.   

Fylkeskommunen har gjennom de videregående skolene i Troms et spesielt ansvar for skolehelsetjenesten og elevenes psykososiale miljø i skolehverdagen. Det er viktig at vi er en pådriver for at det er helsesykepleier tilgjengelig ute på skolene. Den digitale skolehelsetjenesten er et godt og viktig supplement til den fysiske helsetjenesten. Vi vil fortsette og videreutvikle prøveprosjektet som fylkeskommunen i lag med Tromsø kommune har iverksatt. På sikt vil vi at alle elever i Troms skal kunne enkelt bruke digitale helsetjenester når de ønsker det. 

Likeverdige helsetjenester for befolkningen i Troms vil innebære en styrking av den samisk-språklige innbygger sin mulighet til å bruke sitt språk i møte med den offentlige helsetjenesten. Både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten vil det være viktig å jobbe for at man har tilgang på samisk-talende helsepersonell eller tolketjenester, og at det er kompetanse på samisk kultur. Fylkeskommunen må ha et sterkt fokus på dette i samarbeid med Sametinget og kommuner.   

   

Troms Arbeiderparti vil:   

 • Si nei til privatisering av våre felles helsetjenester.   

 • Jobbe for et “Ungt-voksen-løft” for tannhelsetjenesten i Troms, der målet er gratis tannlege inntil fylte 30 år.   

 • Utarbeide en tannhelsestrategi for eldre. 

 • Jobbe for billigere tannhelsetjenester for alle. 

 • Gjøre det mer attraktivt å være tannlegespesialist i distriktet. 

 • Gjennomgå hele tannlegevakten i Troms. 

 • Slå ring om Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN skal være navet for de nord-norske spesialisthelsetjenestene.   

 • Ta initiativ til et nord-norsk satsingsløp for at personell i den offentlige. helsetjenesten skal være bosatt i landsdelen framfor å ha pendlerstatus.   

 • Fortsette utviklingen av digital skolehelsetjeneste og sørge for at dette går over til varig ordning som er tilgjengelig på alle de videregående skolene.   

 • Jobbe for å gi skolehelsetjenesten i videregående skole mulighet til å henvise til psykisk helsehjelp. 

 • Være pådriver for å utvide lavterskel tilbudet for unge, gjennom et samarbeid mellom flere faggrupper som lege, helsesykepleier og psykolog. 

 • Arbeide for økt andel samiskspråklig kompetanse innenfor helsetjenesten i Troms. Dette vil måtte gjøres i samarbeid med Sametinget, Stat, kommuner og utdanningsinstitusjoner.  

 • Jobbe for utvikling av flere mobile spesialisthelsetjenester i Troms. 

 • Jobbe for at beredskapen lokalt knyttet til følgetjeneste for gravide og fødende skal ivaretas av døgnkontinuerlig vaktberedskap på reisevei over 60 minutter fra hjem til fødeinstitusjon i Troms. Dette ansvaret skal ivaretas og garanteres gjennom helseforetakene i Helse Nord. 

 • At fylket skal ha gode lokalsykehus og et desentralisert helsetilbud gjennom hele året.  

 • Bidra til at arbeidet med Folkehelse og forebygging av uhelse styrkes i Troms ved utarbeide en folkehelsestrategi.  

 • Være en pådriver for å kartlegge og rette opp de særlige utfordringene den samiske befolkingen møter i helsetjenesten. 

Er du enig med Troms Arbeiderparti om Helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker