Næringsliv

Trygghet, muligheter og fellesskap for nye Troms fylkeskommune

Arbeiderpartiet sitt mål for næringsutvikling i Troms er å skape varige og lønnsomme arbeidsplasser basert på de ressursene og fortrinn som vårt fylke og lokalsamfunn i Troms har. Det må tas grep for å bygge ned avstanden mellom virkemidler, ordninger, samarbeidsmodeller, tilskudd og støtte.  

Reindrift og landbruk i Troms  

Troms har naturgitte fortrinn for matproduksjon som godt jordsmonn, beitearealer av svært god kvalitet, kaldt klima som reduserer behovet for bruk av sprøytemidler, og et lysklima som gir særlige kvaliteter når det gjelder næringsinnhold i kjøtt og melk og næringsinnhold, smak og farge i bær og grønt. 

Reindrift er en viktig næring for Troms, som både ivaretar lange naturbaserte tradisjoner og kultur, men som og opplever store utfordringer knyttet til arealtilgang og balanse opp mot storsamfunnet. I Troms finnes også den grenseoverskridende reindriften og svenske samelandsbyer har sommerbeite i Indre Troms.  

  

Troms Arbeiderparti vil:  

 • Fortsette satsingen på det arktiske landbruket.  

 • At flere skal få muligheten til å komme inn i landbruket i Troms.  

 • Ha økt utnyttelse av utmarksbeiter i Troms.   

 • Jobbe for at reindrifta og landbruket har gode vilkår for utvikling.   

Reiseliv i Troms  

Arbeiderpartiet ønsker økt aktivitet i reiselivsnæringen i Troms, og ar reiselivsnæringen skal legge til rette for økologisk og sosial bærekraft og verdiskaping. Med sitt store potensiale for lokal verdiskaping og arbeidsplasser i hele fylket er satsing på reiseliv spesielt viktig for samfunnsutviklingen i Troms.  

Arbeiderpartiet mener tiden inne for et system for besøksbidrag i Troms, slik at turistene bidrar til at kommuner og fylke på en god måte kan legge til rette for gode destinasjoner og motvirke slitasje på populære turistmål. Besøksbidrag skal ikke undergrave allemannsretten, men gå til tiltak som legger til rette for ferdsel og reduserer slitasje og forsøpling i Troms.   

   

Troms Arbeiderparti vil:  

 • At Troms fylke skal være en bærekraftig reislivsdestinasjon. 

 • At Troms Fylke skal lage en egen Nordlysstrategi. 

 • Fortsatt støtte opp om «Nord-Norsk Reiseliv AS» og selskapets utvikling som paraply for markedsføring av reiseliv i Troms, Finnmark og Nordland. 

 • Fortsatt støtte opp om nasjonalparkene sin rolle i ivaretakelse av besøksstrategier som hensyntar viktig verneverdier i Troms.  

 • Jobbe for å utvikle en modell for besøksbidrag fra turister som besøker Troms. Besøksbidrag skal bidra til tilrettelegging for destinasjoner og turisme i Troms.  

Fiskeri, havbruk og maritim industri   

I nord har vi lyktes med å ivareta fiskeriressursene som i stor grad henger sammen med vår identitet. Fiskeripolitikken innehar spenninger mellom ulike interesser og få ting er like brennbart som diskusjoner om hvem som skal få ta i land ressursene, hvor den skal i land og hva som skal skje med den. Troms arbeiderparti skal jobbe for å støtte og utvikle fiskeri- og havbruksnæringen for å opprettholde bosetting og arbeidsplasser i hele fylket. Ressursene som hentes i nord skal skape verdier i nord.  

Havbruk har hatt en rivende utvikling. Næringen produserer millioner av måltider daglig. I Troms kjenner vi næringen best som produsent av laks, men næringen er i utvikling for produksjon av også andre fiskearter, tang og tare.   

Troms har flere tradisjonsrike og sterke kompetansemiljø innen maritim industri og utviklingspotensialet til næringen er betydelig. I tillegg til de tradisjonelle havnæringene ser vi at nye markeder vokser frem. Samtidig er det nok av utfordringer som må løses om potensialet skal realiseres fullt ut.  

Pukkellaksen er en uønsket art. For å bekjempe videre utbredelse er det nødvendig å fangste pukkellaks i sjø. Derfor må det snarest utarbeides et system for kommersiell beskatning for fiske og forvaltning i sjø. Samtidig må arbeidet med utrydningsfiske i elv og ressursene til dette intensiveres kraftig. 

 

Troms Arbeiderparti vil:   

 • Bidra til at næringen får tilgang på kompetent arbeidskraft og styrke utdanningstilbudet innenfor maritime yrkesretninger.   

 • Arbeide for at arbeidskraftbehovet dekkes av lokale fastboende med gode lønns- og arbeidsvilkår fremfor inn-pendlet personell.  

 • Prioritere infrastrukturprosjekter som bedrer transportløsninger, kraftforsyning og bredbånd inn mot de maritime miljøene.   

 • At virkemiddelapparatet skal sikre vekst og bærekraft i utvikling av fiskeri- og havbruksnæringen.  

 • Jobbe for gode vilkår for sjøsamisk fiske.      

Energifylket Troms  

Troms er rikt på ressurser. Både vær, vann, vind og geografi har ikke bare vært med å forme hvem vi er som folk, men våre naturgitte forutsetninger har gitt oss kraft til å bygge næringsliv og skape verdier.   

Energiforsyning er et samfunnsansvar og energi er en av grunnsteinene for god samfunnsutvikling. Vi vil ha sikker kraft til alle i Troms. For Arbeiderpartiet er det grunnleggende at energien vi produserer skal skape verdier for hele samfunnet, ikke bare for noen få.  

I en verden hvor alle er på jakt etter mer energi, og med et internasjonalt kraftmarked i ubalanse, er Nord-Norge i en unik posisjon. Vi har uante muligheter, men fallgruvene er også mange. Nord-Norge må ikke ende opp som en ren råvareleverandør. Energi-ressursene må kunne tas i bruk å skape merverdi og ringvirkninger i de regionene som stiller seg til disposisjon for produksjon.   

   

Troms Arbeiderparti vil: 

 • Sikre at fylket alltid har nok kraft og til globalt konkurransedyktige kraftpriser som er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet og til å utvikle næring og industri i Troms videre.  

 • Se på nye energiformer i Troms.  

 • Utøve vårt eierskap i Troms Kraft på en måte som sørger for at selskapet tar det samfunnsansvaret vi forventer.   

 • Arbeide for å styrke kapasiteten i kraftnettet i fylket slik at kraften i størst mulig grad kan tas i bruk regionalt.   

 • Legge til rette og være positiv økt fornybar energiproduksjon når det skjer på en miljømessig forsvarlig måte og lokalsamfunn sitter igjen med en merverdi og ikke bare ulemper.   

 • Fremme støtte og incentiver som sikrer utbygging av ny fornybar kraft  

 • Intensivere arbeidet med energieffektivisering og ENØK-tiltak, både innenfor egen virksomhet og som støttespiller for øvrige aktører i Troms.   

 • Engasjere oss i energispørsmål og samarbeid også på nasjonalt og internasjonalt nivå for å oppnå våre mål for fylket.   

 • Se på mulighetene for å bygge solcellepaneler og andre fornybare energiformer på fylkeskommunale bygg. 

Bygg og anlegg   

Innkjøpspolitikken skal være grønnere og bygge opp under målsetningene om læreplasser for fylkets lærekandidater.   

Anbud skal utformes slik at lokalt og regionalt næringsliv gis anledning til å delta i konkurransene, og verdiskaping i størst mulig grad blir igjen hos bedrifter og næringsliv i Troms.  

Det skal satses på reduksjon av utslipp i bygge- og driftsfase av offentlige prosjekter både innenfor bygg og samferdsel.  

Troms Arbeiderparti vil:  

 • At det skal stille krav som bidrar til å redusere negative klima- og miljøpåvirkninger både i bygge- og driftsfase av offentlige prosjekter.  

 • Leverandører til fylkeskommunen må ta sin del av ansvaret for fagopplæring og tilby lærlingeplasser, og det skal konkurreres på andre parametere enn lavest mulig lønns- og arbeidsvilkår.    

 • Norges-modellen for offentlige anskaffelser skal følges opp og vi vil ta initiativ til å videreutvikle modellen i takt med de utfordringer som måtte komme.   

Romfart

Troms og Tromsø har landets største miljø innen satellittbasert jordobservasjon. For å fatte gode beslutninger i Arktis brukes informasjonen – om havområder, polarisen, fiskeri og klimaovervåkning. I Tromsø finnes også storforbrukere av rominformasjonen gjennom Norsk Polarinstitutt, Meteorologisk institutt, Barents Watch, Havforskningsinstituttet og Akvaplan-niva.  

På Andøya foregår det en utbygging av kommersiell utskytningsinfrastruktur for småsatelitter, og i Narvik finner vi Norges eneste studieprogram i satellitteknologi.  

Tromsø har store kompetansemiljøer innen romfart, blant annet gjennom Kongsberg Sattelite Services (KSAT) og UiT som har en unik beliggenhet. Deler av dette miljøet befinner seg også på Svalbard. 

 

Troms Arbeiderparti vil:  

 • Jobbe for at det bygges videre på den regionale aksen Svalbard – Tromsø – Narvik - Andøya som en nasjonal verdikjede for romteknologiutvikling. 

 • Være en pådriver for rombasert virksomhet, forskning og teknologi i landsdelen. 

 • Jobbe for et nasjonalt romsenter til Tromsø. 

Er du enig med Troms Arbeiderparti om Næringsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker