Samferdsel og infrastruktur

Trygghet, muligheter og fellesskap for nye Troms fylkeskommune

God og framkommelighet og infrastruktur er helt sentralt for samfunnsutvikling, bosetting og næringsliv i Troms. Folk og varer skal komme trygt fram og Troms skal ha et moderne transportsystem for fremtiden. Arbeiderpartiet krever ekstraordinær statlig satsning for å ta igjen etterslepet på fylkesvegnettet. Etterslep er mer enn dårlig asfalt. Det er også manglende skredsikring, dårlige tunneler, bruer og stikkrenner.   

Vi må korte ned avstander mellom mennesker i Troms og knytte kysten tettere sammen. Den neste Regionale Transportplanen (RTP) og innspillende til Nasjonal transportplan (NTP) i Troms må legge til rette for dette og Arbeiderpartiet vil stå i førersetet for denne utviklingen. 

Ullsfjordforbindelsen er viktig for å knytte Nord-Troms og Finnmark tettere opp mot Tromsø. Dette prosjektet bør sees i sammenheng med en tilleggsutredning til KVU innfarter Tromsø som ser på ny forbindelse over Malangen og kobles på E8 inn til Tromsø. Arbeiderpartiet vil jobbe for at fylkeskommunen utarbeider en slik tilleggsutredning som ser nærmere på et helhetlig transportkonsept som knytter Troms tettere sammen, med mål om realisering av Ullsfjordforbindelsen og videre forbindelse via Tromsø og sørover mot Midt- og Sør-Troms. 

Det er et klasseskille mellom infrastrukturen i Troms fylke og andre fylker. Arbeiderpartiet mener at det er et nasjonalt og fylkeskommunalt ansvar å sikre at Troms fylke har de samme transportløsningene som andre fylker i landet. Et godt flytilbud og jernbane i nord er avgjørende for å sikre et likeverdig transportnett på landsbasis og for befolkning og næringsliv i Troms.   

Innbyggere i Troms ferdes langs fylkesveger enten man sitter i bilen til og fra arbeid, i en skolebuss på tur til og fra skole, eller i en lastebil som transporterer gods. Derfor er ansvaret for et godt og sikkert fylkesvegnett viktig. Fylkesveiene i Troms har den dårligste standarden i landet og det kan ikke aksepteres.   

Troms er et av landets fremste båt- og fergefylke. Frekvens på avganger er viktig for å ivareta folks behov for mobilitet. Elektrifiseringen har kommet for å bli, og Troms har potensialet for å bli landets første grønne båt-fylke.   

Arbeiderparti vil at Troms fylke skal være fremst i landet på bruk av moderne skredsikringsteknologi. Samtidig må det på plass et nasjonalt skredsikringsprogram for håndtering av skredpunkt med høy og middels skredfaktor. Arbeiderpartiet krever en nasjonal skredsikringsplan for håndtering av skredpunkt med høy og middels skredfaktor.   

Det som er bra for Tromsø er bra for Troms, og som Nord-Norges fremste kunnskapssenter og vertskap for landsdelssykehuset er Tromsø det viktigste transportknutepunktet i fylket og i Nord-Norge. Det er avgjørende med utbygging og utvikling av infrastur i Tromsø i tillegg til effektiv kommunikasjon til og fra distriktene i Troms.   

Troms Fylkeskommune skal gjøre sitt for å bygge opp under at regjeringen lykkes med å rydde opp i drosjenæringen. Vi skal ha en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av.  

Drosjenæringen har de siste årene opplevd en rasering som spesielt har rammet distriktene. Uten en operativ og funksjonell drosjenæring i Troms mister mange innbyggere mulighetene for mobilitet. Vi skal ha en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av. Troms fortjener en trygg pasient- og skoletransport, og et godt drosjetilbud også i distriktene.   

 

Troms Arbeiderparti vil:   

 • Jobbe for null- og lavutslippsløsninger for kollektiv i Troms på både buss, båt og ferge.   

 • Videreføring av fylkesvegløftet i Troms og den ekstraordinære satsingen på re-investering i fylkesveg i Troms.   

 • Øke dekkeleggingsgraden på fylkesveger i Troms.  

 • Jobbe for å bedre flyrutetilbudet i Troms. 

 • Jobbe for at Troms blir test-hub for elektriske fly. 

 • Etablere et eget program for at fylkesveier som i dag har grusdekke skal få asfaltdekke.   

 • Ta i bruk mer aktiv skredkontroll og moderne skredsikringsløsninger.   

 • Kreve et forpliktende nasjonalt skredsikringsprogram.   

 • Jobbe for reell korrespondanse mellom buss, båt og fly i Troms.  

 • Jobbe for en trygg pasient- og skoletransport, og et godt drosjetilbud i distriktene.     

 • Kreve avgjørelse av trasévalg og utbyggingsløsning for Nord-Norgebanen fra Tromsø til Fauske med sidearm til Harstad, og at realisering av Nord-Norgebanen inngår som en del av Nasjonal Transportplan som legges fram i 2024.   

 • Være garantisten for etablering og gjennomføring av en byvekstavtale i Tromsø.   

 • Fortsette ordningen med Ungdom Total og jobbe for at det blir et enda rimeligere alternativ.   

 • Jobbe for økt rutetilbud både i by og distrikt, herunder undersøke muligheten for å utnytte kapasitet på skoleskyss og persontransport bedre, samt se på bedre koordinering av rutetilbud over fylkesgrensene. 

 • At Troms skal være ledende på rimelige billettpriser på kollektivtransport.   

 • Arbeider for at det blir enklere å bruke sykkel, særlig i byene.   

 • Jobbe for at elever og studenter som er avhengig av hurtigbåt for å reise mellom hjemsted og undervisningssted som ikke faller inn under Ungdom Total også får et rimelig reisetilbud.   

 • Videreutvikle «Hjem for en 50-lapp» tilbudet.  

Er du enig med Troms Arbeiderparti om Samferdsel og infrastruktur?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker