Samfunnsutvikling i Troms

Trygghet, muligheter og fellesskap for nye Troms fylkeskommune

Den negative befolkningsutviklingen i Troms må snus gjennom aktiv politikk som skaper arbeidsplasser, økt bosetting og stedsutvikling. Vi har ambisjon om 200 000 innbyggere i Troms i 2050. Fylkeskommunen har en særstilling gjennom sin rolle som regional samfunnsutvikler, og skal ta den regionale ledertrøyen i møte med den negative demografiutviklingen.   

Styrkene og mulighetene for befolkningsvekst ligger i våre lokalsamfunn med sine særegenheter og naturlige fortrinn. Fylkeskommunen må i større grad være en aktiv partner for kommunene i arbeidet med å ta i bruk sine fortrinn for utvikling og befolkningsvekst.   

Tromsø som arktisk hovedstad og kompetansekjerne i nord er helt sentral som motor for aktivitet og utvikling i både Troms og Nord-Norge. Som Arktisk hovedstad skal Tromsø styrkes som kraftsenter og moderne storby i Arktis.      

Harstad, Finnsnes og Storslett som regionssentre i Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms har stor betydning for vekst og utvikling i sitt omland og må styrkes som regionale kjerneområder i Troms. Regionsentrene er viktig for den desentraliserte høyere utdanningsmodellen i Troms, som skal legge til rette for at folk kan stå i arbeid og bo hjemme under utdanning.    

En aktiv boligpolitikk er avgjørende for stedsutvikling og økt bosetting i Troms. Boligmarkedet har blitt en forskjells maskin og gir store utfordringer i ulike deler av Troms. Videre øker andel fattige. Arbeiderpartiet vil sikre en sosial boligpolitikk med boliger og nærmiljø med god kvalitet. Vi skal jobbe mer aktivt med den sosiale boligpolitikken og sammen med Husbanken bidra til at flere unge og vanskeligstilte kommer inn på boligmarkedet, og gi flere mulighet til å eie egen bolig. I bygdene må det legges bedre til rette for økt boligbygging.   

   

Troms Arbeiderparti sine ambisjoner er:   

 • At Troms fylke skal ha 200 000 innbyggere innen 2050.   

 • Utvikle en regional strategi for partnerskap om stedsutvikling i Troms. Dette gjennom regionvekstavtaler og forankret i mål om etablering av arbeidsplasser og økt bosetning i kommunene.   

 • Å jobbe på lag med kommunene for at flere i Troms får mulighet til å kjøpe sin egen bolig. 

 • At Husbanken igjen skal spille en mer aktiv rolle for å fremme boligbygging og etablering i distriktene.  

 • Arbeide for at Husbankens mandat gjør det enklere for vanskeligstilte å komme inn på boligmarkedet 

 • Utarbeide et prosjekt for forenkling av boligbygging i Troms. 

 • Jobbe for en forsterking av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, og at tiltakssonen for Nord-Troms likestilles med tiltakssonen i Finnmark. 

 • Jobbe for å styrke de aller minste kommunene. 

 • Utarbeide en strategi for å få ungdom til å bli og komme tilbake til Troms. 

 • Utarbeide en strategi sammen med kommuner, helsetjenestene, NAV m.fl for å hindre utenforskap i samfunnsliv og arbeidsliv hos de unge 

 • Å styrke og tilrettelegge for frivillige organisasjoner som arbeider med å lindre fattigdom

Kultur som samfunnsbygger  

Vi jobber for store opplevelser for små steder. Kraften i et sted eller lokalsamfunn kommer innenfra. Hvis denne kraften ikke finnes i en kommune eller lokalsamfunn så er det vanskeligere å skape og utvikle. Gode ordninger og støtte fra fylkeskommunen må treffe behovene i lokalsamfunn og gi rom for utvikling. Et mangfold av frivillige lag og foreninger i Troms må ses som et sunnhetstegn for frivillig sektor og derfor legges til rette for.  

Det sies ofte at det er ikke nok å ha noe å leve av, man må ha noe å leve for også - mange finner mening i tilværelsen av opplevelser sammen med andre. Etter år med pandemi, munnbind og meter hvor kultur, idrett og frivillighet har hatt begrensninger er det kanskje viktigere enn noen gang med tilrettelegging for gode opplevelser og møteplasser for folk.   

Stadig flere som peker på frivilligheten som en av nøklene til å løse flere store samfunnsutfordringer. For Arbeiderpartiet er frivillig sektor og organisasjonsliv sentralt for samfunnsutvikling og Troms som kulturfylke er et selvstendig mål for oss.  

   

Troms Arbeiderparti vil:  

 • Arbeide for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller for å bedre folkehelsen.  

 • Bidra til at tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv skal legge til rette for bred deltakelse og inkludering, slik at så mange som mulig uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn får mulighet til deltakelse.  

 • Ha en årlig søkbar frivillighetsmillion. 

 • Undersøke behovet for å utvikle en plattform for formidling av idrett og kulturtilbud i fylket. 

 • Arbeide for at strandsonen forblir tilgjengelig for alle. 

 • Jobbe for økt utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg og infrastruktur for friluftsliv over hele Troms.  

 • Jobbe for etablering av et nasjonalt senter for friluftsliv i Troms. 

 • Sikre allemannsretten og legge til rette for at flest mulig kan leve et aktivt friluftsliv i Troms. 

 • Arbeide for å styrke overføringene til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.  

 • Styrke det samiske kulturarbeidet.   

 • Styrke det kvenske kulturarbeidet.  

 • Være en aktiv partner i styrking og utvikling av kulturnæringene i Troms. 

 • Arbeide for å styrke infrastruktur innenfor kulturfeltet, både for frivilligheten og det profesjonelle kulturlivet, heriblant utrede tilskuddsordninger for lokal turnèstøtte for amatører og semiprofesjonelle. 

 • Tilrettelegge for flere kulturopplevelser i hele Troms, samt økt kultur- og aktivitetstilbud med utgangspunkt i lokal kultur og historie. 

 • At fylkeskommunen skal samarbeide med de kommunale kulturskolene om å gi et regionalt fordypningstilbud til kulturskoleelevene. Å gi flere barn og unge tilgang til kulturskolene er en viktig bidragsyter i folkehelsearbeidet. 

 • Jobbe for at Arktisk Filharmoni får fullverdig status som nasjonalt orkester og finansieres gjennom statsbudsjettet. 

 • Jobbe for aktivt og forutsigbart eierskap i alle regionale kulturinstitusjoner fylket har eierskap i; som f.eks. Hålogaland Teater, Scene Nord og FilmCamp. 

 • Aktivt jobbe for å videreutvikle kultursamarbeidet i Nord-Norge gjennom den nordnorske kulturavtalen. 

Er du enig med Troms Arbeiderparti om Samfunnsutvikling i Troms?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker