Troms i møte med fremtiden

Vi skal satse på klima, mangfold og unge – sånn møter vi framtida.

Noen politikkområder står som påler for Arbeiderpartiet i møte med framtidens utfordringer. Klimaendringene gjør at politikken må være mer bærekraftig. Samtidig skal Troms være et fylke som både ivaretar, utvikler og tilrettelegger for vår samiske og kvenske kultur. Likestilling og inkludering er en del av vår politiske ryggmarg, og alle mennesker skal verdsettes og inkluderes i Troms.   

Ungdomsperspektivet og framtidens generasjoner skal være med i alt vi gjør. Framtidens generasjoner har en selvsagt plass i utvikling og dialog omkring framtiden.    

   

Troms Arbeiderparti vil:   

 • Ha en regional utvikling som bidrar til effektiv klimaomstilling og oppnåelse av klimamålene.   

 • Ha en forpliktende ivaretakelse av samisk og kvensk språk, kultur og identitet.   

 • Arbeide for et mangfoldig og inkluderende Troms.   

 • Sikre aktiv inkludering av ungdom i Troms når politikken for fremtiden formes.   

Troms i møte med klima- og naturkrisa   

For Arbeiderpartiet er klima og natur rammen rundt all politikk. Vi vil ha en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Troms skal være miljøvennlig, kutte klimagassutslipp, prioritere effektiv energibruk og bygge framtiden bærekraftig. Troms har et ansvar for å bremse klimaendringene, ha gode planer for klimatilpassing og verne om verdifull natur, matjord og artsmangfold. Vi må bygge smartere, planlegge bedre og ta klokere valg for å bevare den mest sårbare naturen.   

Klimautfordringene må håndteres på alle nivå, og fylkeskommunen skal være en pådriver for kunnskapsbasert satsing, innovasjon og omstilling av næringsliv og offentlig sektor i Troms. Det offentlige må ta sine utslippskutt sammen med et næringsliv som i dag har et stort potensial for klimavennlig omstilling. I nord merker vi klimaendringene raskest og derfor skal bærekraft og utsiktene for fremtidens generasjoner ivaretas. Det er et felles ansvar at framtidens generasjoner skal ha noe å leve av og for.    

Klimaendringene rammer særlig det samiske kulturgrunnlaget hardt. Klarer vi ikke løse klimakrisen kan det bety en fremtid uten reindrift, og tapet av annen viktig samisk kultur. Våre klimaløsninger skal sørge for en trygg fremtid for samisk kulturgrunnlag. 

Troms må offensivt ta i bruk regionale muligheter for omstilling til klimavennlige løsninger og energikilder, samtidig som man ivaretar økologisk grunnlag, næringsliv og arbeidsplasser.    

Troms Arbeiderparti vil:   

 • Ha en regional satsing på sirkulærøkonomien i Troms.   

 • Styrke miljøvennlig avfallshåndtering å arbeide for økt gjenvinning i Troms. 

 • Sikre sterkere partnerskap og forankring om nye regionale klimaambisjoner i Troms.   

 • Arbeide for økt klimaomstilling i alle fylkeskommunale eierskap.   

 • Arbeide for tilrettelegging for ladeinfrastruktur i Troms.   

 • At pukkel/stillehavslaksen skal i større grad skal håndteres som en ressurs. 

 • Utrede å vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlig anskaffelser, samt stille flere klima- og miljøkrav i anbudene. 

 • At fylkeskommunen skal bruke mer kortreist og bærekraftig mat og redusere matsvinn. 

 • Kartlegge mulighetene for å energieffektivisering av fylkeskommunale bygg, og gjennomføre tiltak for dette. 

Tre stammers møte

Samisk og kvensk er sentrale kulturbærere i Troms, som arnested for tre stammers møte. Arbeiderpartiet vil sikre rammevilkårene for samisk og kvensk kultur, næring og språk. Vi vil løfte det samiske og det kvenske inn som naturlige deler av samfunns - og næringsutviklingen i fylket.    

Fornorskingen har fratatt Troms store deler av vårt språkmangfold og påvirker dagens ivaretakelse av samisk språk. Som skoleeier har fylkeskommunen et selvstendig ansvar for å sørge for opplæring av god kvalitet. Vi er helt avhengig av et godt samarbeid med Sametinget som forvalter de statlige midlene for styrket samisk språk om vi skal lykkes med dette.   

Det er også viktig at samisk blir brukt aktivt i forvaltingen av Troms fylkeskommune. Det betyr at viktig informasjon må være tilgjengelig på samisk og at de som tar kontakt med fylkeskommunen og ønsker å bruke samisk opplever dette som enkelt.   

 

Troms Arbeiderparti vil:   

 • Styrke samarbeidet om ivaretakelse og utvikling av samisk språk gjennom modellen til «Samisk for alle».   

 • At alle elever på videregående skoler i Troms skal ha muligheten til samisk opplæring av høy kvalitet.   

 • Legge til rette for videre utvikling av kvensk kultur og språk i Troms.   

 • Arbeide for at kunnskap om samisk språk og kultur økes i forvaltningen.  

 • Jobber for flere samiske møteplasser i fylket. 

 • Ytterligere styrke den nåværende samiske språkopplæringen i grunnskolen 

 • Ha en forpliktende ivaretakelse og synliggjøring av samisk og kvensk språk, kultur og identitet, slik at så mange som mulig, uavhengig sosioøkonomisk bakgrunn får mulighet til deltagelse 

Et mangfoldig og inkluderende Troms  

Aktiv inkludering er i kjernen av Arbeiderpartiets politikk. Fylkeskommunen skal legge til rette for inkludering og mangfold i både arbeidsliv og samfunnsliv i Troms.    

Felleskap motvirker utenforskap og inkludering legger til rette for økt verdiskaping. Vi vil fortsette arbeidet mot seksuell trakassering, forskjellsbehandling i arbeidslivet og for friheten til å ta egne valg.    

Funksjonshemmede møter ofte hindringer som gjør at de ikke kan delta i samfunns- og arbeidsliv på lik linje med andre. Tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne er en selvfølge for deltakelse, og samfunnsplanleggingen i Troms skal hensynta dette.   

Arbeiderpartiet fortsetter sitt arbeid mot alle former for hat og ekstremisme. Vi ønsker oss et mangfoldig og inkluderende Troms basert på samhold og fellesskap.    

Troms Arbeiderparti vil:  

 • Ha en aktiv forebygging av hets og trakassering i de videregående skolene.   

 • Utarbeide en regional plan mot ekstremisme og utenforskap.   

 • Snarest mulig tilgang til gratis bind og tamponger på alle videregående skoler, og på sikt i alle fylkeskommunale bygg.   

 • Utarbeide en handlingsplan for universell utforming av fylkeskommunale bygg. 

 • Styrke LHBTQI kompetansen i videregående skole 

 • Jobbe for møteplasser for LHBTQI personer i fylket gjennom eksisterende interesseorganisasjoner som Barentspride, Arctic Pride, Fri, Skeiv Ungdom etc. 

Ungdom og demokrati

Ungdommen er framtiden, og uten reell ungdomsmedvirkning mister vi noe viktig på veien. For Arbeiderpartiet er det viktig å ha ungdomsperspektivet med i utviklingen av framtidens politikk, og i det daglige fylkeskommunale virket.   

Like viktig som demokratiforståelse for ungdom i Troms er deltakelse i demokratiet og reelle påvirkningsmuligheter på de politiske prosessene.   

Troms Arbeiderparti vil:   

 • Videreføre og videreutvikle ungdomssatsingen “Ung i Troms”.   

 • Videreføre ordningen med mobbeombud og elev- og lærlingeombud i Troms. 

 • Jobbe for stemmerett for 16-åringer.   

 • Videreutvikle og styrke ungdommens fylkesting og fylkesråd som møteplass mellom ungdom og politikere, der ungdom skal få mulighet til å sette dagsorden for sin egen framtid i Troms.   

 • Styrke ressursene rundt ungdomsarbeidet i Troms Fylkeskommune.   

 • Jobbe for innføringen av et nasjonalt ungdomsråd.   

 • At fylkeskommunen skal være en samarbeidspartner for det kommunale arbeidet med ungdomsråd.   

 • Jobbe for å styrke elevrådene ved de videregående skolene.   

 • Fortsette ordningen med lærlingeråd.   

 • Sørge for medvirkning på ungdommenes premisser og arenaer der ungdom befinner seg. 

Er du enig med Troms Arbeiderparti om Troms i møte med fremtiden?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker