Utdanning og kunnskap

Trygghet, muligheter og fellesskap for nye Troms fylkeskommune

Troms står overfor store oppgaver de neste årene. Vi har blitt færre folk, samtidig som vi har økt behov for arbeidskraft. Å ha et godt utdanningssystem er nøkkelen for å få kvalifisert – og re-kvalifisert folk i Troms.   

I Troms finner vi alt fra tusenvis av år med tradisjonskunnskap til fremragende forskning på et internasjonalt nivå. Det viktigste vi gjør for å skape utvikling i Troms er å ha et godt offentlig utdanningssystem fra barnehage til pensjonisttilværelsen. Alle innbyggere i Troms skal få den kompetansen som må til for å bidra i samfunnet, og at læring og kunnskapsutvikling skal skje i hele fylket.   

Fylkeskommunen har ansvar for den videregående opplæringen, fagskolene og karriereveiledning. Vi vil at alle elever i Troms opplever disse institusjonene som spennende, variert og fremtidsrettet både i innhold og i utforming.  

Troms Arbeiderparti mener våre innbyggere skal ha tilgang på et nærskoletilbud og vil satse og styrke fellesskolen.   

Gjennomføring av videregående opplæring  

De videregående skolene må bidra til at elevene inkluderes, opplever mestring og blir kvalifisert. Alle som går inn i den videregående opplæringen må få muligheten til å fullføre med en sluttkompetanse som gjøre en kvalifisert for utdanning og arbeid.   

En av de største samfunnsutfordringene i Troms, er ungdom og unge voksne som havner utenfor videregående opplæring, og som derifra ikke klarer å komme seg inn i arbeidslivet. Det offentlige videregående skolen skal ha attraktive tilbud. Vi må arbeide videre med å gjøre våre elever studieforberedt slik at unge og voksne mestrer studietilværelsen.   

Kvalifikasjonskravene til den enkelte for å få en jobb øker på alle arbeidsplasser. Samtidig mangler vår region mange fagarbeidere. Derfor vil vi særlig sette søkelys på å få ungdom gjennom et yrkesfagløp.   

Det er stadig flere søkere til læreplass, men fortsatt er det mange som ikke blir valgt til læreplass. Vi vil styrke innsatsen rundt elever som ikke anses som kvalifisert til læreplass.  Trepartssamarbeidet er viktig for å lykkes med fag – og yrkesopplæringen. Det er behov for et aktivt samarbeid og felles innsats over tid mellom partene.   

Vi vil fortsette arbeidet med å styrke samisk språk og kultur i våre videregående skoler. Det er behov en særskilt satsing på nordsamisk i våre videregående skoler. I Nord Troms skal vi legge til rette for kvensk språk og kultur.   

Trygge og inkluderende rammer for opplæring  

Vi vil at både de videregående skolene, læreplassene og fagskolene er trygge og inkluderende plasser hvor ingen blir utsatt for hets eller trakassering. Fylkeskommunen må ta en aktiv rolle for å skape inkluderende miljøer og være en sentral aktør i kampen mot rasisme, seksuell trakassering og annen diskriminering. Trivselstiltak må være sentralt for å skape motivasjon- og mestringsfølelse.   

Troms har mange elever som er borteboere. Vi vil bidra til at færrest mulig må flytte hjemmefra og vil styrke oppfølgingen av hybelboere/borteboere. Troms Arbeiderparti mener fylkeskommunen må ha tettere samarbeid med vertskommunene slik at vi sikrer tilgang på nok gode og rimelige botilbud.    

Våre skoler er en miniatyr av samfunnet og vi må legge til rette for at alle kan fullføre utdanningsløpet uavhengig av økonomi. Nasjonale myndigheter må bevilge mer penger til rammene rundt videregående opplæring slik at skolene har tilgang på moderne læremidler og utstyr. I tillegg må utstyr- og borteboerstipendet økes.  

Høyere yrkesfaglig utdanning  

De siste årene har det skjedd en stor utvikling av fagskolene, og de kommer til å spille en enda større rolle i være kunnskapsleverandører i fremtiden. Fagskolen i Nord er den fellelse offentlige fagskole for Troms og Finnmark. Mange ønsker seg inn på denne skolen. Det gjør at det er et behov for enda mere arealer for læring.   

Vi vil jobbe aktivt for at enda flere tidlig får kunnskap om mulighetene som er på fagskolene, og at flere velger en yrkesfaglig høyere utdanning.   

Voksne i utdanning  

Flere unge voksne og voksne skal få muligheten til å fullføre videregående opplæring slik at de kan delta i samfunnet og leve gode liv. Vi må legge til rette for at kompetansen de får, er relevant for arbeidsliv og/eller utdanningsinstitusjoner. Videregående opplæring i Troms må bidra til voksnes læring og kvalifisering til studier og arbeidsliv. Da må vi ta i bruk mer fleksible modeller.   

Tradisjonelt har vært det ungdommen som fylt opp skolebenkene våre. I dag kommer flere og flere voksne inn på våre skoler. Enten fordi de trenger omskolering, formalisering av kunnskapen sin eller videreutdanning innenfor sitt fagområde.   

Disse elevene har andre typer behov enn ungdom, vi må sørge for å tilrettelegge for at også denne gruppen elever møter en opplæring som er lærerik og inspirerende.     

Desentralisert utdanning  

Både for ungdom og voksne som enkeltpersoner, og oss som lokalsamfunn er helt avhengig av en desentralisert utdanningsstruktur. Dette krever at alle våre institusjoner for utdanning i Troms har en spredt virksomhet.   

Vi mener dagens skolestruktur for videregående opplæring i Troms fungerer godt, og vil jobbe for å utvikle alle dagens skolesteder. Vi vil hegne om alle de videregåendeskolene i fylket vårt, men også utforske fleksible opplæringsmodeller som sikrer flest mulig et tilbud i nærmiljøet. 

UiT Norges Arktisk Universitet må være et foregangsuniversitet på desentralisert høyere utdanning. Både med egne campussteder spredt i hele Nord-Norge, og i samarbeid med studiesentrene. Vi vil jobbe for å fortsette denne utviklingen. En nærhet til de forskjellige arbeidsplassene i fylket vårt, og den høyere utdanningen er en styrke for alle involverte aktører, og samfunnet som helhet.   

Studiesentrene i Midt-Troms og Nord-Troms er et samarbeid mellom kommunene i disse regionene. Som legger til rette for utdanning og forskning. Vi vil støtte opp om disse, og støtte andre regioner om de ønsker å opprette egne studiesentre.   

Karriereveiledning  

Fylkeskommunen skal ha et godt karriereveiledningstilbud både til unge elever og til voksne. Karriereveiledningen skal være ressursorientert, preget av tett samarbeid med videregående skoler, offentlig og private virksomheter, samt NAV. 

Samarbeidsavtalen med forsvaret der vi også tilbyr personell i forsvaret veiledning har styrket dette arbeidet, og vil ønsker å fortsette dette samarbeidet. 

Ingen som møter våre karriereveiledere i Troms skal bli møtt med fordommer eller formaninger om hva man ikke kan få til basert på fordommer som kjønn, etnisitet eller sosialbakgrunn.   

Troms Arbeiderparti vil:  

 • Ha en desentralisert skolestruktur. 

 • Utvikle de videregående skolene og ha en attraktiv tilbudsstruktur som møter samfunnets behov.  

 • Lage en vekstplan for fagskolen i Troms. 

 • Ha en helhetlig plan for oppfølging av borteboere. 

 • Styrke samarbeidet med partene i arbeidslivet.   

 • Ta i bruk fleksible opplæringsmodeller for å gi flest mulig et nærskoletilbud. 

 • Gå i dialog med partnerne for å utarbeide gode rekrutterings- og kvalifiseringsstrategier for lærere i videregående opplæring. 

 • Styrke karriereveiledningen både til unge og voksne.   

 • Utvikle en læreplassgaranti tilpasset Troms. 

 • Styrke samisk språk og kultur i den videregående skolen i Troms og løfte frem Nord Troms videregående skole som ressursskole for kvensk.  

 • Styrke ordninger og tilbud for kvalifisering av voksne. 

 • Utarbeide en handlingsplan for skolenærvær for elever på VGS i Troms  

 • Sikre gode videregående skoletilbud til alle elever, også de med ulike former for funksjonsnedsettelser der målet er at alle skal oppleve mestring i et skoleløp som forbereder dem på aktiv deltagelse i yrkeslivet. 

 • Sørge for at Troms Fylke tilbyr alle yrkesfaglige utdanningsprogram på VG1 til videregående elever. 

 • Styrke utdanningstilbudet innenfor grønn linje på Gibostad. 

 

Er du enig med Troms Arbeiderparti om Utdanning og kunnskap?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker